Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/10/2021

Cyn gwneud cais rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’r ysgol yr hoffech i'ch plentyn ei mynychu. Mae cysylltu â'r ysgol a siarad â'r athrawon yn ffordd wych o wybod a ydych yn gwneud y dewis iawn i chi a'ch plentyn. Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes i chi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn ac os ydych yn gwneud cais am ysgol ffydd, ysgol mewn sir arall neu feithrinfa ddydd breifat gofynnir i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Os ydych yn gwneud cais am le i'ch plentyn mewn meithrinfa yn un o'n hysgolion a hoffech iddo aros yn yr ysgol honno ar gyfer ei addysg gynradd gallwch roi gwybod i ni ar eich ffurflen gais. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw’r ffaith fod eich plentyn yn cael ei dderbyn yn dair oed yn gwarantu y cynigir lle iddo yn yr ysgol pan fydd yn bedair oed. Y cyfan mae’n ei olygu yw na fydd angen i chi wneud cais ddwywaith, os ticiwch chi’r blwch. Os hoffech iddynt fynychu ysgol wahanol o 4 oed bydd angen i chi ailymgeisio.

Gallwch wneud cais i'ch plentyn fynychu ysgol feithrin o 3 oed yn rhan-amser. Bydd eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn y bore neu'r prynhawn am ddau dymor. Mae gan yr Awdurdod Lleol un ysgol feithrin yn Rhydaman ac mae 40 o'n hysgolion cynradd yn cynnig lleoedd meithrin (nodir yr ysgolion hyn yn rhai 3-11 oed ar y ffurflen gais).

Mae'n well gan rai rhieni anfon eu plentyn i feithrinfa ddydd breifat. Os byddwch yn anfon eich plentyn i feithrinfa ddydd breifat gofrestredig rydych yn gymwys i gael 10 awr o addysg feithrin am ddim. Nid oes dim cysylltiadau uniongyrchol rhwng ysgolion cynradd a meithrinfeydd dydd preifat. Mae eich cais yn seiliedig ar eich cyfeiriad cartref ac NID ar leoliad y feithrinfa ddydd breifat yr oedd eich plentyn yn ei mynychu.

Pryd i wneud cais

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2019 - 31ain Awst 2020 Gallai ddechrau’r ysgol ym mis Ionawr, Ebrill neu Medi 2023. Y dyddiad cau i geisiadau yw 31ain Gorffennaf 2022. 

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2018 - 31ain Awst 2019 Gallai ddechrau’r ysgol ym mis Ionawr, Ebrill neu Medi 2022. Y dyddiad cau i geisiadau oedd 31ain Gorffennaf 2021. Gallwch chi wneud cais hwyr ond byddwch yn ymwybodol bod y rhan fwyaf o'r lleoedd eisoes wedi eu neilltuo.

Does dim mantais mewn gwneud cais cynnar, ond mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais mewn pryd! Os yw’r dyddiad cau wedi pasio, gallwch wneud cais hwyr ond efallai y bydd yn effeithio ar eich siawns o gael lle.

Sut mae gwneud cais

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad *
  • E-bost y rhiant/gwarcheidwad **
  • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
  • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth

Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth drwy e-bost gyda chopi .pdf o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon drwy e-bost neu trwy lythyr. Os oedd eich cais o fewn y terfyn amser cewch eich hysbysu ym mis Hydref y flwyddyn cyn i’ch plentyn gychwyn e.e. Tymor yn cychwyn yn 2022 cewch eich hysbysu ym mis Hydref 2021.

Os oedd eich cais yn hwyr mae gennych lai o siawns o gael lle ac ni allwn warantu y bydd eich plentyn yn cychwyn ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib ond mae’r broses ymgeisio yn cymryd hyd at wyth wythnos.

Os cynigir lle ichi rhaid ichi gadarnhau eich bod yn derbyn y lle a gynigiwyd o fewn 14 diwrnod. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch. Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, rhaid ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Os gwrthodir lle meithrin i'ch plentyn ym mhob un o’r ysgolion rydych wedi’u dewis, nid oes hawl i apelio ac mi fydd yn rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig os ydych am i enw'ch plentyn gael ei gadw ar restr aros tan 30 Medi ac, os daw lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Gallwch wneud cais hwyr am ysgolion eraill.

GWNEUD CAIS AM LE MEITHRIN

Addysg ac Ysgolion