Symud i Ysgol Uwchradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/11/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Er mwyn osgoi trosglwyddo'r feirws rhwng ysgolion, mae'n bwysig nad yw disgyblion yn symud i ysgol newydd hyd nes y caiff cyfyngiadau'r Llywodraeth eu codi. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa ac yn rhoi ar waith unrhyw symudiadau rhwng ysgolion cyn gynted â phosibl.

Mae yna newidiadau i reoliadau apelau derbyn yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Ar 4 Mai 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau dros dro i Apelau Derbyn i Ysgolion. Bydd y rheoliadau dros dro newydd yn parhau i fod mewn grym tan 31 Ionawr 2021.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Yn 11 oed bydd eich plentyn yn symud i ysgol uwchradd. Rhaid ichi wneud cais am yr Ysgol Uwchradd o’ch dewis; nid yw plant yn trosglwyddo’n awtomatig o ysgol gynradd i ysgol uwchradd. Pan fydd eich plentyn yn y flwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd, cewch hysbysiadau yn ystod tymor yr hydref yn rhoi gwybodaeth am yr holl ysgolion uwchradd yn y sir ac yn dweud sut mae gwneud cais.

Nid oes cysylltiad rhwng yr ysgolion Cynradd ac Uwchradd, gallwch wneud cais am unrhyw ysgol uwchradd yn y Sir. Caiff y cais ei seilio ar eich cyfeiriad cartref, nid ar yr ysgol gynradd y mae’ch plentyn ynddi. Efallai y bydd eich ysgol gynradd yn trefnu diwrnodau blasu yn yr ysgol uwchradd leol ond byddem yn argymell eich bod yn cyswllt ag unrhyw ysgol yr ydych yn gwneud cais amdani. Mae cyfle i’ch plant ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg ac mae gan bob ysgol ei chategori iaith ei hun. Trowch at y llawlyfr Gwybodaeth i Rieni am arweiniad pellach. (Tudalennau 38-40).

Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn i Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Ioan Llwyd yn Llanelli, yn ogystal â gwneud cais trwy'r wefan hon, gofynnir i rieni lenwi ffurflen gais bapur yr ysgol hefyd.

Pryd i wneud cais

Os cafodd eich plentyn ei eni rhwng: 1af Medi 2009 – 31ain Awst 2010 gallai ddechrau’r ysgol uwchradd ym mis Medi 2021. Y dyddiad cau i geisiadau yw 18 Rhagfyr 2020.

Os yw’r dyddiad cau wedi pasio, gallwch wneud cais hwyr. Does dim mantais mewn gwneud cais cynnar, ond mae hi’n bwysig eich bod yn gwneud cais mewn pryd! Os ydych yn gwneud cais y tu allan i’r sir, cysylltwch â’r Awdurdod Lleol perthnasol.

Sut mae gwneud cais

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. Bydd angen ichi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad *
  • E-bost y rhiant/gwarcheidwad **
  • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
  • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth

Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth dros yr e-bost lle gallwch hefyd argraffu copi o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon dros yr e-bost.

Os oedd eich cais o fewn y terfyn amser cewch eich hysbysu ar 1af Mawrth 2021. Os oedd eich cais yn hwyr mae gennych lai o siawns o gael lle. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib ond mae’r broses ymgeisio yn cymryd hyd at wyth wythnos.

Os cynigir lle ichi rhaid ichi dderbyn neu gwrthod y lle a gynigiwyd erbyn y dyddiad nodir yn yr e-bost. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch. Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, RHAID ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Dim ond os yw’r flwyddyn rydych yn gwneud cais amdani yn llawn y byddwn yn gwrthod lle mewn ysgol. Fodd bynnag, os gwrthodir lle i’ch plentyn yn unrhyw un o’r ysgolion uwchradd rydych wedi gwneud cais amdanynt, mae yna hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Mi fydd yn rhaid i chi hefyd ein hysbysu yn ysgrifenedig os ydych am i enw'ch plentyn gael ei gadw ar restr aros tan 30 Medi ac, os daw lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Gallwch wneud cais hwyr am ysgolion eraill.

GWNEUD CAIS AM LE MEWN YSGOL UWCHRADD

Addysg ac Ysgolion