Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets
Stryd y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 15:00
Dydd Mawrth 09:00 - 15:00
Dydd Mercher 09:00 - 15:00
Dydd Iau 09:00 - 15:00
Dydd Gwener 09:00 - 15:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Sut i ddod o hyd i ni: Gallwch ddod o hyd inni yn Theatr y Glowyr ger y brif ffordd yn Rhydaman.  Ni fyddwch yn gallu gweld y ganolfan ddysgu o'r brif ffordd gan ei bod y tu ôl i Glwb Lles Glowyr Rhydaman.  Ar ôl dod i mewn i Rydaman byddwch yn cyrraedd croesffyrdd, a dylech droi i Lôn Tir-y-dail a chymryd y troad cyntaf ar y dde i faes parcio Stryd y Gwynt. Mae'r ganolfan ddysgu y tu cefn i'r adeilad brics coch mawr, ym mhen pella’r maes parcio.

Gwneud apwyntiad

Rydym yn disgwyl i bawb ddilyn y canllawiau diogelwch newydd, gan gynnwys defnyddio glanweithwyr dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Bydd arwyddion hefyd yn cael eu harddangos o amgylch yr adeiladau i atgoffa pawb i ddilyn y canllawiau newydd a helpu i gadw pawb yn ddiogel. Er mwyn sicrhau diogelwch cwsmeriaid a staff, bydd rhai newidiadau i'r ffordd y byddwn yn awr yn cynnal ein dosbarthiadau:

  • Cynllunio'n ofalus, er mwyn osgoi cael gormod o bobl mewn un lle
  • Cynnal cyfleusterau ar gyfer golchi dwylo a diheintio wrth gyrraedd ac yn ystod eich ymweliad
  • Defnyddio holiaduron iechyd i gefnogi'r broses Profi, Olrhain a Diogelu
  • Darparu gweithfannau sydd wedi'u diheintio ac sy'n cadw pellter cymdeithasol
  • Sicrhau bod adeiladau yn cael eu hawyru'n ddigonol
  • Trefnu dosbarthiadau wyneb yn wyneb gyda llai o ddysgwyr
  • Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth staff a dysgwyr eraill bob amser
  • Dod â'ch deunydd ysgrifennu a'ch offer eich hun i’r dosbarth i atal germau rhag lledaenu

Sut i drefnu apwyntiad

I gwneud apwyntiad, ffoniwch ni ar 01269 598339. Os na allwn ateb eich galwad, gadewch eich enw a'ch rhif ac fe ffoniwn ni chi’n ôl cyn gynted â phosibl. Fel arall, gallwch chi anfon e-bost atom.

Rydym am i'ch profiad dysgu fod yn bleserus a gwerth chweil. Darganfyddwch yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni, trwy ddarllen ein gwybodaeth ar gyfer dysgwyr.

Gwybodaeth i ddysgwyr

Addysg ac Ysgolion