Gwaith Chwarae Lefel 1

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn lleoliad gofal plant? Trwy fynychu'r cwrs Lefel 1 Gwaith Chwarae, byddwch yn dysgu am fanteision chwarae i blant ac yn deall sut i greu man chwarae ysgogol. Byddwch yn cytuno ar nodau gyda'ch tiwtor ac yn llunio eich cynllun dysgu eich hun.  Byddwch yn cwblhau llyfryn asesu drwy gydol y cwrs ac yn adlewyrchu ar eich dysgu. Bydd eich tiwtor yn asesu hyn ac yn rhoi adborth cyson i'ch helpu chi i wella eich sgiliau.  Ni fydd angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnoch ynghylch Gwaith Chwarae a bydd pob gwers yn ychwanegu at yr hyn rydych wedi ei ddysgu eisoes.  Dewch â llyfr nodiadau a phen ysgrifennu gyda chi.  Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno ddwy awr yr wythnos am 12 wythnos.

Lleoliad Diwrnod / Amser Wythnosau Dyddiad Dechrau Costiau
Canolfan Ddysgu Llanelli Dydd Gwener, 10.00 -12.00 12 6 Tachwedd 2018 Am ddim

Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2018

Addysg ac Ysgolion