TGAU Saesneg i oedolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Bydd angen mynychu sesiwn wythnosol tri awr o hyd gyda thiwtor ac astudio yn ystod amser personol yn unol â chyfarwyddyd y tiwtor. gallwch wneud y cwrs hwn dros flwyddyn neu 2 flynedd, yn dibynnu ar eich anghenion personol. Bydd eich cynnydd yn cael ei asesu gan asesiad ffurfiannol parhaus gan diwtor a thrwy hunanfyfyrio. Dau bapur arholiad TGAU terfynol.

Bydd angen ichi gwblhau asesiad cychwynnol gyda ni er mwyn sicrhau bod y cwrs hwn yn addas ar eich cyfer - mae cymorth a chyngor yn rhan o'r broses. Yn ogystal mae angen ichi fod yn gallu mynychu'r sesiynau yn gyson a hefyd gwneud y gwaith angenrheidiol gartref - mae hwn yn gwrs cywasgedig iawn sy'n gofyn am ymrwymiad - yn enwedig y cwrs blwyddyn o hyd.

Mae'n bosibl y bydd angen ichi brynu llyfrau ar gyfer y cwrs. Bydd eich tiwtor yn esbonio beth sydd ei angen arnoch yn y sesiwn gyntaf.  Os hoffech ddilyn y cwrs TGAU, ond heb fod yn teimlo'n barod eto ar ei gyfer, gallwn ni eich helpu chi i wella eich sgiliau a'ch hyder.

Ffi y cwrs yw £60 ar gyfer TGAU Saesneg Iaith (CBAC) (Uned 1 Llafaredd ac Unedau 2 a 3 bapur arholiad).

Lleoliad Diwrnod / Amser Wythnosau
Canolfan Ddysgu Caerfyrddin Dydd Iau, 1:00-15:00, ac 1 awr ar-lein 31 wythnos - 1 flwyddyn
70 wythnos - 2 flynedd
(tymhorau ysgol, ac eithrio'r gwyliau)
Canolfan Ddysgu Llanelli

Dydd Mawrth ar-lein, 09:15 – 11:15 a 1 awr wyneb yn wyneb

Dydd Iau, yn y bore

31 wythnos - 1 flwyddyn
70 wythnos - 2 flynedd
(tymhorau ysgol, ac eithrio'r gwyliau)

Ein nod yw darparu pob cwrs a hysbysebwyd. Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn canslo neu'n newid cyrsiau os yw'r cofrestriadau'n rhy isel neu os bydd amgylchiadau annisgwyl. Ar ôl cofrestru, fel rheol ni roddir ad-daliad i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau. Caiff ad-daliadau eu rhoi fel y gwelwn orau; bydd unrhyw ad-daliadau'n cael eu rhoi 'pro rata' a hynny'n ôl nifer y sesiynau a fynychwyd.

Dyddiadau Tymor 2023/24 Dechrau Hanner Tymor Diwedd
Hydref 2023 04 Medi 30 Hydref - 03 Tachwedd 22 Rhagfyr
Gwanwyn 2024 08 Ionawr 12 Chwefror - 16 Chwefror 22 Mawrth
Haf 2023 08 Ebrill 27 Mai - 31 Mai 19 Gorffennaf

Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgil gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath.

Mae'r cwrs yma mewn partneriaeth a Choleg Sir Gâr.

Addysg ac Ysgolion