Rhaglen Foderneiddio Ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/03/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Bydd yn ofynnol i disgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Rhaglen Foderneiddio Ysgolion Addysg Sir Gaerfyrddin mewn cydweithrediad a Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ymwneud â gweddnewid y rhwydwaith o ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd sy'n gwasanaethu'r sir yn adnodd strategol a gweithredol effeithiol sy'n bodloni'r angen heddiw a'r angen yn y dyfodol am addysg sy'n canolbwyntio ar yr ysgol a'r gymuned.

Cyflawnir hyn drwy datblygu a gwella adeiladau, seilwaith a mannau sy'n cael eu gosod, eu dylunio, eu hadeiladu neu'u haddassu er mwyn meithrin datblygiad cynaliadwy pobl a chymunedau Sir Gaerfyrddin.

Hyd yn hyn buddsoddwyd oddeutu £274 miliwn yn adeiladau a chyfleusterau ein hysgolion ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys deg Ysgol Gynradd newydd, dwy Ysgol Uwchradd newydd, yn ogystal â gwaith ailwampio a helaethu mewn nifer o ysgolion arall.

Addysg ac Ysgolion