Ysgol Gorslas

  • fideo
  • lluniau

Golwg ar y Prosiect

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys darparu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd i Ysgol Gors-las ar gyfer disgyblion rhwng 4-11 oed. Bydd yr adeilad hefyd yn cynnwys lle ychwanegol ar gyfer darpariaeth i'r Blynyddoedd Cynnar (gofal cofleidiol).

Lleolir y cyfleuster newydd ar dir ym Mharc Gors-las, a bydd y cyfleuster newydd o'r radd flaenaf, a fydd o fudd mawr i'r staff, y disgyblion a'r gymuned ehangach, yn cynnwys maes parcio, maes chwaraeon a Maes Chwarae Amlddefnydd (MUGA).

Contractiwr

Lloyd & Gravell Ltd

Y Wybodaeth Ddiweddaraf wrth y Contractiwr

Roedd Lloyd & Gravell Ltd wedi dechrau paratoi’r gwaith ar safle'r ysgol newydd yng Ngors-las ym mis Mawrth 2020. Oherwydd y pandemig Coronafeirws, cafodd y gwaith ei atal ar ddechrau mis Ebrill 2020 a'i ailddechrau ym mis Mai 2020.

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd mewn perthynas â'r cladin allanol, y taenellwyr dŵr, y system awyru ac elfennau mecanyddol a thrydanol y prosiect. Mae'r prosiect wedi cael adolygiad rhagorol gan yr ymgynghorydd Passivhaus mewn ymateb i'r profion aer a'r dull cydweithredol a fabwysiadwyd gan y tîm. Yn ogystal, mae'r prosiect wedi cael Tystysgrif Dros dro y Cyfnod Dylunio gan BREEAM a arweiniodd at sgôr o 82.5%. Bydd yr achrediadau hyn yn arwain at amgylchedd ynni-effeithlon a chyfforddus ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Addysg ac Ysgolion