A-Y Ailgylchu

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/07/2019

Amlenni

Ar ôl cael gwared ar unrhyw ffenestri plastig, gall y rhain gael eu hailgylchu gyda phapur arall. Gallwch chi eu gosod nhw yn eich bag glas, neu mewn banc papur yn eich safle casglu lleol neu gallwch chi eu hailgylchu nhw mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Batris

Mae nifer o werthwyr batris yn darparu cynlluniau cymryd yn ôl yn y siop, neu gallwch chi eu hailgylchu nhw ynghyd â batris ceir yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf. Ymwelwch â gwefan Ailgylchu dros Gymru i ddysgu mwy am bwyntiau ailgylchu batris ar draws Sir Gâr ar sail cod post.

Beiciau

Ystyriwch werthu'ch beiciau/rhoi eich beiciau i eraill. Gellir hefyd mynd â'r rhain i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bylbiau Golau

Ni ellir ailgylchu bylbiau golau traddodiadol, serch hynny, gellir ailgylchu bylbiau ynni isel a thiwbiau fflwroleuol. Mae rhai adwerthwyr eitemau trydanol yn darparu cynlluniau cymryd yn ôl neu gallwch chi eu hailgylchu nhw mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Cardbord

Gellir ailgylchu pob un o'r canlynol: cardiau cyfarch, bocsys grawnfwyd, llewysau prydau parod, tiwbiau rholiau toiled a bocsys cardbord. Gallwch chi eu gosod nhw yn eich bag glas, (gwasgwch y bocsys mawr yn fflat, rhowch nhw at ei gilydd a rhowch nhw wrth ymyl eich bag glas) neu rhowch nhw yn y sgip ar gyfer cardbord yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf. A fyddech cystal â pheidio â gosod cardbord mewn banciau ailgylchu papur. Caiff ei ailgylchu ar wahân.

Carped

Mae modd ailgylchu hen garpedi a'u troi'n sarn i geffylau neu'n ddeunydd ar gyfer traciau rasio. Gallwch ailgylchu eich carpedi mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Cartonau

Gellir gosod cartonau sudd yn eich bag glas neu gallwch chi eu hailgylchu nhw mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lle byddant yn cael eu hailgylchu gyda'r cardbord.

Catalogau/Cyfeirlyfrau

Gellir ailgylchu'r rhain gyda phapur. Gallwch chi eu gosod nhw yn eich bag glas, neu mewn banc papur yn eich safle casglu lleol neu gallwch chi eu hailgylchu nhw mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Celfi

Ystyriwch yn gyntaf - yn hytrach, a allai'r eitem gael ei hatgyweirio neu ei hadnewyddu? A allai rhywun arall ei ddefnyddio? Hefyd, gallech chi werthu eitemau neu eu rhoi i ffwrdd ar y rhyngrwyd neu drwy bapurau lleol e.e. Freecycle a llawer o elusennau lleol.
Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus neu gallwch chi fynd â'r eitemau i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. 

Cetris Inc

Mae nifer o elusennau yn derbyn y rhain i'w hailgylchu nhw fel ffordd o wneud incwm.

Cryno Ddisgiau/DVDs/Llyfrau

Os oes gennych chi rai sy'n addas, rhowch nhw i siop elusen, ysgol neu ffair sborion. Gwerthwch nhw - naill ai i ddeliwr neu ar y rhyngrwyd. 
Bydd rhai cwmnïoedd ar y rhyngrwyd yn eu hailgylchu nhw, er ei bod hi’n bosibl y bydd angen ichi dalu ffi fach. Gallwch hefyd fynd â nhw i fanc cyfryngau lleol yn eich canolfan ailgylchu neu eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lleol.

Cwpanau a Phlatiau Papur

Ceisiwch osgoi defnyddio'r rhain os yw hynny'n bosibl. Os nad yw'r eitemau yn llawn bwyd, gellir eu hailgylchu nhw gyda chardbord arall. Os oes bwyd a saim yn y cardbord yna gallai gael ei dorri'n fân a'i osod yn y bin compostio gartref. Gall eitemau plastig gael eu golchi a'u defnyddio eto. Gellir ailgylchu eitemau glân gyda mathau eraill o blastig yn eich bag glas neu mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Deunydd Pecynnu Plastig

Mae 50 grŵp gwahanol o blastig a channoedd o amrywiadau. Yn Sir Gaerfyrddin rydym yn casglu’r hyn a alwn yn ‘blastig cymysg’ sef unrhyw ddeunyddiau pecynnu bwydydd a diodydd sydd wedi eu gwneud o blastig cadarn. Hefyd rydym yn derbyn plastig lapio ond nid bagiau siopa untro.

Gallwch roi pethau plastig cymysg a phlastig lapio yn eich bag glas, neu gallwch eu gadael mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Deunydd Plastig arall

Plastig y cartref a’r ardd - mae sgipiau ar gyfer yr hyn a alwn yn ‘blastig caled’ ar gael yn y canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Mae’r rhain ar gyfer eitemau megis teganau plastig, celfi gardd, potiau planhigion a phibau glaw.

Eitemau trydanol

Fe’u gelwir yn WEEE (Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff). Ystyriwch atgyweirio eich eitemau neu eu gwerthu i rywun arall yn gyntaf os ydynt yn addas. Mae rhai siopau yn cynnig gwasanaeth 'cymryd yn ôl' pan rydych chi'n prynu nwyddau newydd neu, fel arall, gallwch chi eu hailgylchu nhw mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gall eitemau mwy o faint gael eu casglu drwy'r Gwyn i Wyrdd neu Gwasanaeth Gwastraff Swmpus.

Erosolau

Gellir ailgylchu erosolau gyda chaniau eraill cyhyd â'u bod nhw'n wag a heb eu gwasgu. Gallwch chi eu hailgylchu nhw yn eich bag glas, yn eich safle casglu lleol neu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Esgidiau

Gellir ailgylchu'r rhain mewn banciau dillad neu fanciau esgidiau penodol yn eich safle casglu lleol neu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Ffenestri

Ar hyn o bryd, fframiau yn unig sy'n gallu cael eu hailgylchu yn y sgipiau ar gyfer plastig caled mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Ffonau Symudol

Mae nifer o elusennau yn derbyn y rhain i'w hailwerthu neu i'w hailgylchu fel ffordd o wneud incwm. Hefyd, gallwch chi eu hailgylchu nhw yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Gwastraff bwyd

Gwnewch ymdrech i leihau eich gwastraff bwyd ac ailgylchwch yr hyn sydd gennych chi. Gallwch chi wneud hyn drwy gompostio gartref a/neu ddefnyddio eich bin gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd bob wythnos. 

Gwastraff gardd

Compostio Gartref yw'r ffordd orau o ailgylchu'r gwastraff hwn. Os nad yw hynny'n bosibl, gallwch chi fynd â'r gwastraff gardd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref er mwyn iddo gael ei gompostio yn ganolog neu gall aelwydydd sydd yn rhan o'r cynllun casgliadau bwyd brynu bagiau startsh wrthym a chaiff y rhain eu casglu yr un pryd â'ch cadi bwyd bob wythnos o'r flwyddyn.

Llyfrau

Rhowch eich llyfrau i rywun arall e.e. drwy fynd i wefan www.bookcrossing.com, rhowch nhw i siopau elusen neu ailgylchwch nhw mewn banc elusen yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Matresi

Mae matresi'n cael eu torri'n ddarnau a chaiff y gwahanol ddeunyddiau eu hailgylchu lle bo'n bosibl. Ewch â nhw i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf.

Metel sgrap

Gwerthwch y metel i fasnachwr sgrap neu ewch â'r metel i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref er mwyn ei ailgylchu.

Olew

Hylif a gwastraff peryglus yw olew injan ac olew coginio ac felly dydyn nhw ddim yn cael eu casglu gan y Cyngor fel rhan o'r casgliadau o dŷ i dŷ. Serch hynny, gellir ailgylchu'r ddau. Mae arllwys olew i lawr y sinc neu'r draen yn achosi rhwystrau yn y system garthffosiaeth ac mae'n llygru ein dyfrffyrdd. Ewch â'r olew i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lle ceir cynwysyddion ailgylchu ar wahân ar gyfer y ddau fath o olew.

Papur lapio

Gall papur lapio nad yw'n ffoil gael ei roi yn y bag glas i'w ailgylchu.

Papurau Newydd a Chylchgronau

Gallwch chi ailgylchu papurau newydd a chylchgronau ynghyd â phapur a ddefnyddir mewn swyddfeydd a phost diofyn (gweler y cyngor uchod) yn eich bag glas neu mewn banc papur yn eich safle casglu lleol neu'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. A fyddech cystal â pheidio â chynnwys hancesi papur a phapur cegin, yn aml mae'r eitemau hyn yn fudr ac yn halogi papur arall. Mae papur wedi'i dorri'n fân yn creu annibendod felly a fyddech cystal â pheidio â'i gosod yn y banciau papur. A fyddech cystal â gosod y papur mân mewn bag plastig cyn ei osod yn eich bag glas er mwyn arbed rhwystr i'r peiriannau yn y lle dosbarthu.

Plastig

Darperir sgipiau eraill neu sgipiau cartref a gardd ar gyfer ailgylchu'r hyn rydym ni'n ei alw’n 'blastigau caled' mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Mae'r rhain ar gyfer eitemau megis teganau plastig, celfi gardd, potiau planhigion a phibau glaw.

Plastrfwrdd

Bellach mae hyd yn oed yn bosibl ailgylchu plastrfwrdd yn eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf, ond ni dderbynnir mwy na thri llond bag y mis yr aelwyd.

Polystyren

Gellir ailgylchu Polystyren mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Post Di-ofyn

Y peth gorau i’w wneud yw ei atal. Er mwyn ailgylchu post di-ofyn, dylech gael gwared ar unrhyw blastig lapio gan gynnwys unrhyw ffenestri ac wedyn gellir ei ailgylchu nhw yn eich bag glas neu mewn banc papur yn eich safle casglu lleol neu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch roi stop ar bost di-ofyn drwy gofrestru â'r Gwasanaeth Dewis Post (MPS). Mae gan y Post Brenhinol wasanaeth optio allan i roi stop ar daflenni neu bost heb gyfeiriad. 

Poteli a jariau gwydr

Gellir ailgylchu gwydr yn eich safle casglu lleol neu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref leol. A fyddech cystal â pheidio a gosod gwydr yn eich bagiau glas. Os nad ydych chi'n gallu mynd â'r gwydr i ganolfan ailgylchu, yn hytrach, gallwch chi ei osod yn eich bagiau du. Os ydych angen cymorth i ailgylchu gwydrau, cysylltwch â Age Cymru Sir Gâr ar 01554 784 080 neu e-bostiwch info@agecymrusirgar.org.uk.

Pren

Gellir ailgylchu hwn mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gellir gosod canghennau yn y sgip gwastraff gwyrdd yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Ar gyfer pren sydd wedi'i ddefnyddio e.e. wedi'i baentio a'i farneisio, mae sgipiau ar wahân ar gael.

Sbectolau

Cofiwch ofyn i'ch optegydd neu’ch fferyllfa leol i weld a ydynt yn gallu ailgylchu sbectolau ar gyfer elusen.

Tecstilau

Gallwch chi eu hailgylchu dillad mewn banciau tecstilau yn eich safle casglu lleol neu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Mae’r rhan fwyaf o’r dillad yn cael eu hailddefnyddio a chanran fach iawn yn unig sy'n gorfod cael eu hailgylchu. Cofiwch wneud yn siŵr fod y dillad i gyd yn lân yn gyntaf.

Teiars

Gellir ailgylchu'r rhain mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref am ffi. Fel arall, mae'n bosibl y bydd garej lleol yn fodlon eu cymryd nhw am ffi.

Tuniau paent

Gellir ailgylchu tuniau paent gwag mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. A fyddech cystal â pheidio â'u gosod yn eich bag glas. Gallwch chi brynu paent wedi'i ailgylchu ar wefan www.newlifepaints.co.uk