Amnestau Gwastraff Cwestiynau Cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2019

Rydym yn cynnal diwrnodau amnest gwastraff yng Nghastell-newydd Emlyn, Llanybydder a Llanymddyfri drwy gydol y flwyddyn. Maent yn rhad ac am ddim, ac rydym yn derbyn y rhan helaeth o wastraff cartref megis dodrefn, eitemau trydanol a gwastraff gardd.

Cofiwch ddod â phrawf o'ch cyfeiriad megis bil y dreth gyngor neu bil cyfleustodau i ddangos eich bod yn breswylydd yn Sir Gaerfyrddin.

Ni allwn dderbyn gwastraff adeiladu na deunydd peryglus megis asbestos, nwy neu baent. Hefyd ni allwn dderbyn gwastraff masnach na gwastraff amaethyddol yn ystod y digwyddiadau hyn.

Dim ond 4 teiar car fesul aelwyd a dderbynnir. Didolwch eich gwastraff cyn dod os gwelwch yn dda.

Rydym ond yn cynnal amnestau mewn ardaloedd lle nad oes Canolfannau Ailgylchu ar gael yn gymharol agos, megis mewn ardaloedd mwy gwledig o'r Sir.

Derbynnir yr eitemau isod ar yr diwrnodau amnest gwastraff:

 • Dodrefn
 • Eitemau trydan
 • Gwastraff gardd
 • Matresi
 • Carpedi a gorchuddion llawr eraill
 • Llenni a bleindiau
 • Teganau plant
 • Teiars
 • Tuniau paent gwag

Mae yna lawer o eitemau na fyddant yn cael eu derbyn mewn diwrnodau amnest gwastraff, fel:

 • Tuniau paent llawn neu rannol lawn
 • Tiwbiau fflwrolau
 • Batris
 • Cemegion
 • Poteli Nwy
 • Asbestos

Ystyrir yr eitemau uchod yn wastraff peryglus, nad oes gennym drwydded i'w gario

 • Gwydr, gan gynnwys cwareli gwydr neu ddodrefn sy'n cynnwys gwydr
 • Gwastraff masnach
 • Gwastraff adeiladu
 • Gwastraff amaethyddol

Caiff y rhan fwyaf o wastraff ei gludo o'r digwyddiad mewn cerbydau â chaets. Gallai unrhyw wydr dorri'n hawdd wrth iddo gael ei gludo a syrthio o'r cerbyd, ac mae hefyd yn beryglus i'n gweithredwyr ei drin.

Rydym yn cynnal yr amnestau mewn lleoliadau lle ceir banciau ailgylchu gwydr ar y safleoedd neu'n agos iddynt, fel bod modd i chi gael gwared ar eich poteli neu'ch jariau gwag.

Darperir ein digwyddiadau ar gyfer preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn unig. Caiff llawer o'r amnestau eu cynnal yn agos i'r ffin felly bydd angen i chi fynd â phrawf cyfeiriad gyda chi i bob digwyddiad megis:

 • Trwydded Yrru
 • Eich Bil Treth Gyngor cyfredol
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Gallwch, rydym bellach yn derbyn hwn ym mhob digwyddiad.

Mae'r digwyddiadau hyn ar gyfer deiliaid cartrefi yn unig. Nid yw eich ardrethi busnes yn cynnwys unrhyw daliadau am wastraff.

Os ydych yn cludo gwastraff busnes dylai fod gennych 'Drwydded Cludwyr Gwastraff' a rhaid gwaredu eich gwastraff gan ddefnyddio cyfleuster trwyddedig sy'n bodloni gofynion 'Dyletswydd Gofal'.

Mae gan Orsaf Drosglwyddo Nantycaws, Caerfyrddin, gyfleusterau ar gyfer gwastraff y cartref a gwastraff busnes a hefyd mae nifer o safleoedd trwyddedig preifat y gellir dod o hyd iddynt ar-lein drwy chwilio 'waste transfer stations in my area’.

Ni allwn dderbyn bagiau glas.  Nifer gyfyngedig o gerbydau sydd gennym i ddidoli'r gwahanol eitemau yn y digwyddiadau hyn.

Gallwch roi nifer ddiderfyn o fagiau ailgylchu glas allan i'w casglu yn ystod eich wythnos casglu bagiau glas domestig.

Dylid mynd ag eitemau megis:

 • Dillad ac esgidiau
 • Poteli gwydr a jariau
 • Llyfrau,
 • Crynoddisgiau a DVD’s

i'ch banc ailgylchu agosaf.

Banc ailgylchu

Oes, bydd ein Hymgynghorwyr Ailgylchu wrth law i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych er enghraifft:

 • Sut i brynu bin compost neu gael eich gwastraff gardd wedi'i gasglu
 • Beth i'w roi yn eich bagiau glas a'ch bin gwastraff bwyd
 • Beth y gallwch fynd ag ef i ganolfannau ailgylchu
 • neu hyd yn oed eich cyfeirio at wybodaeth ar ein tudalennau gwe

Gallwch hefyd gasglu bin gwastraff bwyd newydd os yw eich un chi ar goll neu wedi cael ei ddwyn.