Cwestiynau cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/05/2018

O ddydd Mawrth 29 Mai, bydd rhwystr sefydlog sy'n cyfyngu ar uchder dros 2 fetr yn cael ei gyflwyno yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trostre.

Rydym yn ymateb i bryderon trigolion ynghylch amserau ciwio hir yn y safle, a hynny oherwydd bod cerbydau mawr yn cymryd mwy o amser i ddadlwytho. Mae hyn hefyd yn achosi problemau o ran diogelwch i ddefnyddwyr eraill y safle, sy'n gyfyngedig o ran maint.

Bydd y rhwystr yn ei le o ddydd Mawrth 29 Mai 2018, a bydd yn parhau ar y safle hyd y gellir rhagweld. Bydd yn weithredol 7 diwrnod yr wythnos.

Mae gan Nant-y-caws, Caerfyrddin gyfleusterau ar gyfer gwastraff cartref a busnes. Yn ogystal, mae nifer o safleoedd preifat trwyddedig ar gael. Gallwch ddod o hyd i'r rhain ar-lein drwy chwilio am: 'gorsafoedd trosglwyddo gwastraff yn fy ardal'.

Sylwer bod y rhan fwyaf o wastraff cartref yn cael ei dderbyn yn rhad ac am ddim yn Nant-y-caws, ond y mae rhai eithriadau sy'n cynnwys teiars, poteli nwy, offer diffodd tân a haenau o asbestos. Hefyd codir tâl am fwy na 3 bag o asbestos neu fyrddau plastr. Ewch yn uniongyrchol i wefan y contractwr i gael rhagor o fanylion: www.cwmenvironmental.co.uk.

Codir tâl am wastraff busnes yn Nant-y-caws, a bydd cyfleusterau preifat eraill hefyd yn codi tâl.

Lleolir Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref a safle tirlenwi Nant-y-caws ar ffordd ddeuol yr A40 rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin.

Mae'r rhain yn cael eu rhedeg gan CWM Environmental a'r cyfeiriad yw: Heol Llanddarog, Nant-y-caws, Caerfyrddin, SA32 8BG. Rhif Ffôn: 01267 225520.

Mae'r safle'n gweithredu oriau agor yr haf ar hyn o bryd, sef rhwng 8.30am a 7.00pm, a hynny saith niwrnod yr wythnos.

Nac oes. Mae hyn er eich diogelwch eich hun. Mae Trostre yn safle prysur ac nid oes llwybr troed yno. Mae cerbydau'n symud o amgylch y safle'n gyson gan ei wneud yn anniogel i gerddwyr, a fyddai hefyd yn peri perygl ychwanegol i yrwyr.

Gallwch roi bagiau glas, bagiau du a gwastraff bwyd allan ar gyfer eich casgliad arferol yn eich cartref. Gallwch fynd â rhai eitemau, megis offer trydan bach a gwydr, i'ch safle ailgylchu agosaf atoch.

Bydd yn rhaid i chi fynd â'r gwastraff i Nant-y-caws. Mae'r rhwystr newydd yn sefydlog ac nid oes staff wrth law. Mae'r staff ar y safle yn brysur yn helpu defnyddwyr y safle ac nid ydynt yn gallu gwneud eithriadau i godi'r rhwystr.

Mae'r rhan fwyaf o wastraff cartref yn cael ei dderbyn yn rhad ac am ddim yn Nant-y-caws, ond yr eithriadau yw teiars, poteli nwy, offer diffodd tân a haenau o asbestos. Hefyd codir tâl am fwy na 3 bag o asbestos neu fyrddau plastr. Ewch yn uniongyrchol i wefan y contractwr i gael rhagor o fanylion www.cwmenvironmental.co.uk.