Newidiadau i Ganolfannau Ailgylchu - Cwestiynau cyffredin

Diweddarwyd y dudalen ar: 30/04/2019

O Ebrill 2019 ymlaen, byddwn yn cyflwyno gwiriadau preswylio, amserau agor newydd a gwaharddiad ar gerbydau masnachol. O 3 Mehefin ymlaen, bydd angen hawlen ar rai cerbydau i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Dylai'r cwestiynau cyffredin canlynol ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych. Cysylltwch drwy'r tab "Gofyn cwestiwn" os oes unrhyw beth y mae angen gwybodaeth ychwanegol arnoch amdano.

Haf (Ebrill i Medi) 8.30am – 6:00pm 

Gaeaf (Hydref i Mawrth) 8.30am – 4.00pm

Mae ein canolfannau ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin yn unig; rydym wedi cyflwyno gwiriadau i sicrhau ein bod yn gwneud defnydd effeithlon o'n hadnoddau i ddarparu'r gwasanaeth gorau i'n trigolion. 

Caiff gwiriadau preswylio eu gwneud o 1 Ebrill 2019 ymlaen, felly bydd angen i chi gael un o'r canlynol gyda chi i ddangos i'r swyddog wrth fynedfa'r safle:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil y Dreth Gyngor gyfredol
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Mae ein canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Sir Gaerfyrddin a gallant waredu gwastraff y cartref yn unig yno. Bydd cyflwyno system hawlen am ddim o Fehefin 2019 yn ein helpu i sicrhau nad yw busnesau yn defnyddio canolfannau ailgylchu yn anghyfreithlon i waredu gwastraff masnachol.

O Fehefin 2019, yn dibynnu ar y math o gerbyd rydych yn ei ddefnyddio, efallai y bydd angen i chi wneud cais am hawlen am ddim i ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu. Bydd yr hawlen yn caniatáu i chi gael mynediad i unrhyw ganolfan ailgylchu yn Sir Gaerfyrddin hyd at 12 gwaith y flwyddyn.

Bydd eich hawlen yn cael ei chofrestru ar gyfer y cerbyd rydych yn ei yrru. Pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan ailgylchu, bydd aelod o staff yn gofalu bod manylion eich hawlen yn cyfateb i rai eich cerbyd, ac yn tynnu un o'r 12 tab sydd ar yr hawlen i ddangos ei bod wedi ei defnyddio.)Mae pob ymweliad â chanolfan ailgylchu yn cael ei gyfrif ar wahân, hyd yn oed os byddwch yn mynd yno sawl gwaith ar yr un diwrnod.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Bydd y cynllun hawlen am ddim yn weithredol yn ein holl ganolfannau ailgylchu o Fehefin 2019 ymlaen. Bydd p'un ai oes angen hawlen arnoch ai peidio yn dibynnu ar y math o gerbyd byddwch yn dod ag ef i'r ganolfan ailgylchu. Os bydd angen hawlen arnoch, byddwch yn gallu gwneud cais ar-lein o Fai 2019 ymlaen.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

Caniateir i’ch cerbyd fynd i’r safle rhwng 1 Ebrill a 3 Mehefin 2019.  Byddwch yn gallu gwneud cais am hawlen o 1 Mai ymlaen ar ein gwefan.  Pan fyddwn wedi gwirio eich cais a’r dogfennau ategol, byddwch yn derbyn eich hawlen drwy’r post cyn pen 10 diwrnod gwaith.  Ni fydd angen ichi gyflwyno eich hawlen ar y safle tan 3 Mehefin 2019.

GWNEUD CAIS AM HAWLEN

 

Bydd y cynllun hawlen am ddim yn weithredol yn ein holl ganolfannau ailgylchu o Fehefin 2019 ymlaen. Bydd p'un ai oes angen hawlen arnoch ai peidio yn dibynnu ar y math o gerbyd byddwch yn dod ag ef i'r ganolfan ailgylchu.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch (.pdf)

O 1 Ebrill 2019 ymlaen, ni fydd hawl gan bob math o cerbydau amaethyddol, faniau mawr yn cynnwys faniau bocs, faniau ceffylau, cerbydau â chawell a cherbydau llen ochr/ochr gwympedig fynd i mewn i'r canolfannau ailgylchu.

Ni chaniateir ychwaith unrhyw gerbydau sy'n tynnu trelar â mwy nag un echel. Ni chaniateir i faniau bach/canolig na thryciau agored dynnu unrhyw drelars yn y canolfannau ailgylchu.

Os bydd angen cymorth arnoch i weld a fyddwch yn gallu defnyddio'r canolfannau ailgylchu, atebwch y cwestiynau ar ein gwiriwr ar-lein a lawrlwythwch ein canllaw defnyddiol.

Gwirio a oes angen hawlen arnoch

O fis Mai 2019, os bydd angen hawlen ar eich cerbyd byddwch yn gallu gwneud cais ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Eich manylion
 • Manylion y cerbyd
 • Copï/sgan o'ch holl llyfr log V5CW eich cerbyd
 • Prawf o'r cyfeiriad - Dim ond un prawf o'r cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

 

Gwirio a oes angen hawlen arnoch   GWNEUD CAIS AM HAWLEN

Bydd angen i chi ddarparu copi o'ch dogfen cofrestru cerbyd V5CW yn ogystal â dogfen fel prawf o'r cyfeiriad, sy'n cyfateb i'r cyfeiriad a gofrestrwyd ar eich ffurflen V5CW.

Fel prawf o'r cyfeiriad rydym yn derbyn y dogfennau canlynol:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Ar ôl i ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau atodol ddod i law a chael eu dilysu, bydd yr hawlenni'n cael eu cyflwyno o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os ydych yn defnyddio'r cyfleusterau â fan rydych wedi'i llogi am gyfnod byr, dim ond gwastraff y cartref y bydd hawl gennych ei waredu. Ni all y canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff masnachol.

Bydd angen i chi ddarparu copi o'r cytundeb rhentu a phrawf preswylio i swyddog y safle. Rhaid i'r cytundeb llogi fod am 3 diwrnod neu llai ac mae'n rhaid bod ysgrifen ac arwydd y cwmni llogi ar y cerbyd.

Fel prawf preswylio rydym yn derbyn y dogfennau canlynol:

 • Trwydded yrru
 • Eich Bil y Dreth Gyngor
 • Bil cyfleustod, (heb fod yn hŷn na 3 mis)

Os byddwch yn gyrru car, 4x4, SUV neu gerbyd cludo pobl – gallwch ddefnyddio'r safle gan dynnu trelar un echel. Ni chaniateir trelars gydag unrhyw fath arall o gerbyd.

Ni chaniateir trelars sydd â mwy nag un echel gydag unrhyw fath o gerbyd gan gynnwys ceir.

Lawrlwytho canllaw cerbyd (.pdf)]

Na, ni all ein canolfannau ailgylchu dderbyn gwastraff busnes. Rhaid cael gwared ar hwnnw gan ddefnyddio cyfleuster trwyddedig sy'n bodloni'r gofynion Dyletswydd Gofal. Mae gan Orsaf Drosglwyddo Nantycaws, Caerfyrddin, gyfleusterau ar gyfer gwastraff y cartref a gwastraff busnes a hefyd mae nifer o safleoedd trwyddedig preifat y gellir dod o hyd iddynt ar-lein drwy chwilio 'waste transfer stations in my area’.  Bydd y rhan fwyaf o'r cyfleusterau sy'n derbyn gwastraff masnachol yn codi tâl am ei waredu.

Mae gadael gwastraff masnachol mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn drosedd dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, a allai arwain at ddirwy diderfyn a hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Bydd cerbydau a addaswyd i'w defnyddio gan bobl anabl yn gallu cael mynediad i'r canolfannau. 

Na, mae'r hawlen wedi ei chofrestru i'ch cerbyd chi, felly ni ellir ei throsglwyddo.

Mae eich hawlen yn dechrau o'r mis y cewch hi ac ni allwch ymweld fwy na 12 gwaith mewn unrhyw gyfnod o 12 mis. Byddwch yn dal i allu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gydag unrhyw gerbyd nad oes angen hawlen ar ei gyfer e.e. car, 4x4, SUV, cerbyd cludo pobl ac ati.

12 mis ar ôl dyddiad cyflwyno'r hawlen, byddwch yn gallu gwneud cais arall am hawlen newydd.

Nac oes, byddwch yn dal i allu ei defnyddio hyd nes y byddwch wedi ymweld 12 gwaith.

Na, darperir ein safleoedd ar gyfer trigolion Sir Gaerfyrddin yn unig ac o 1 Ebrill bydd gwiriadau preswylio ar waith.  Os oes gennych fil treth Cyngor Sir Caerfyrddin, bydd angen i chi ddod ag ef i brofi'ch preswyliaeth.

Oes, os yw eich cerbyd yn cludo gwastraff cartref, a'i fod yn fath o gerbyd sy'n cael ei ganiatáu fel yr hyn a esbonnir yn ein canllaw cerbyd.

GWIRIO A OES ANGEN HAWLEN ARNOCH (.PDF)

Os ydych yn byw mewn tŷ a rennir ag unigolion nad ydynt yn perthyn i chi, gan ffurfio mwy nag un aelwyd yn yr un eiddo, gallwch wneud cais am hawlen.  Ynghyd â'ch cais am hawlen, bydd angen i chi gyflwyno copi o'ch V5C a'ch bil y Dreth Gyngor.  Os caiff eich bil y Dreth Gyngor ei roi i'ch landlord, gallwch wneud cais am hawlen, ond bydd angen i ni wneud gwiriadau pellach o ran eich cais. 

Gallwch, os ydych yn preswylio yn Sir Gaerfyrddin a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref.  Fodd bynnag, ni chaniateir i gartrefi modur ddod i mewn os ydynt yn tynnu trelar.  Gall rheolwyr y safle hefyd wrthod mynediad os ydynt yn amau bod y cerbyd yn cael ei ddefnyddio i gario gwastraff masnachol.

Gallwch wneud cais am hawlen os yw'r cerbyd wedi'i gofrestru i fusnes, cyhyd â bo gennych ganiatâd y cwmni i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol a'ch bod yn cludo gwastraff y cartref yn unig. Ynghyd â'ch ffuflen gais am hawlen, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol:

 • Llythyr pennawd y cwmni gan eich cyflogwr sy'n datgan bod gennych ganiatâd i ddefnyddio'r cerbyd at ddibenion personol.
 • Copi/sgan o lyfr log V5C y cerbyd - sy'n dangos yr enw a'r cyfeiriad y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru iddynt.
 • Prawf o'ch cyfeiriad - Dim ond un prawf o'ch cyfeiriad sydd angen i chi ei anfon a gallai fod yn gopi o'ch bil y Dreth Gyngor, bil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na 3 mis) neu drwydded yrru.

Os nad yw eich cerbyd ar ein rhestr o gerbydau a waherddir, gallwch brynu bagiau o gompost yn unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu.

Os ydych yn defnyddio cerbyd y mae angen hawlen i'w ddefnyddio neu gerbyd a waherddir rhag mynd i mewn i'n canolfannau ailgylchu, gallwch barhau i brynu compost o Nant-y-caws heb fynd i mewn i'r ganolfan ailgylchu.  Trowch i'r dde wrth fynd i mewn o'r ffordd fynediad ac ewch i swyddfa'r bont bwyso.

Lawrlwytho canllaw cerbyd