Sut mae peidio â chreu gwastraff bwyd?

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/12/2018

Siopa'n Ddoeth

Lluniwch restr; mae hynny'n swnio'n syml ond gall eich helpu chi i beidio â phrynu pethau ar fympwy. Mae cynllunio ymlaen llaw yn gallu eich helpu i beidio â gorwario. Mae'n werth cyfrif sawl pryd bwyd fydd ei angen arnoch yn ystod yr wythnos ddilynol ac i faint o bobl. Gofalwch eich bod yn cael golwg ar y dyddiadau 'defnyddio erbyn’ wrth ichi siopa, a pheidiwch â manteisio ar gynigion 'prynu un cael un am ddim' ar fwydydd fydd wedi mynd i ben cyn ichi allu eu defnyddio.

Storio bwydydd

Gofalwch eich bod yn gyfarwydd â labeli dyddiadau ac yn blaenoriaethu fel yr ydych yn defnyddio eich bwyd yn unol â hynny.

  • Ystyr ‘DEFNYDDIO ERBYN’ yw na ddylech chi byth ddefnyddio'r bwyd ar ôl y dyddiad dan sylw; gofalwch eich bod yn cadw at unrhyw gyfarwyddiadau storio, ac edrychwch a oes modd rhewi'r bwyd.
  • Canllaw yw ‘GORAU CYN’ o ran ansawdd y bwyd yn hytrach na diogelwch y bwyd; dylai'r bwyd fod yn ddiogel i'w fwyta o hyd os yw wedi ei storio'n ddiogel, ond defnyddiwch eich doethineb.
  • Fodd bynnag PEIDIWCH BYTH Â DEFNYDDIO WYAU AR ÔL Y DYDDIAD 'GORAU CYN’.
  • Byddwch hefyd yn gweld ‘ARDDANGOS TAN’ neu ‘GWERTHU ERBYN’; mae'r rhain yn cael eu defnyddio gan y siopau i reoli eu stoc.
  • Bydd y rhan fwyaf o ffrwythau a llysiau yn cadw'n well mewn bag neu flwch yn yr oergell. Gallwch adfywio rhai llysiau fel caretsh a chiwcymbrau drwy eu rhoi mewn dŵr oer iawn. Dylai tymheredd eich oergell fod rhwng 1-5ºC.

Rheoli faint o fwyd rydych yn ei goginio

Coginio gormod o fwyd sydd i gyfrif am hanner y bwyd sy'n cael ei wastraffu. Enghraifft nodweddiadol a mynych o hyn yw coginio gormod o basta a reis. Mae mwg 300ml yn dal digon o reis heb ei goginio i 4 oedolyn, mae hanner mwg yn dal digon i ddau oedolyn, ac yn y blaen. Felly defnyddiwch hanner y maint uchod ar gyfer plant, neu defnyddiwch lwy ford - 2½ o lwyeidiau o reis = digon i 1 plentyn. O ran sbageti, cydiwch mewn sypyn o sbageti sych ac mae sypyn sydd yr un lled â darn ceiniog yn ddigonol i un oedolyn.

Defnyddio Sborion

Byddwch yn greadigol â'ch sborion! Os yw hynny'n addas, gallwch rewi bwyd y gwyddoch na allwch ei fwyta'n syth, neu gallwch arbed arian drwy beidio â phrynu cinio yn y gwaith a defnyddio eich sborion yn lle hynny. Mae llawer mwy o ddewisiadau ar gael na dim ond brechdanau - gallwch gael syniadau gwych i'ch ysbrydoli ynghyd â llu o gynghorion buddiol drwy gael golwg ar wales.lovefoodhatewaste.com. Mae'r wefan hyd yn oed yn rhoi ryseitiau a chynghorion ynghylch cynllunio maint dognau ar gyfer cynnal parti.