Gwastraff clinigol / hylendid

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/10/2019

Dan Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd bydd unrhyw rai sy’n trafod a gwaredu gwastraff clinigol yn amhriodol neu’n anniogel yn drosedd cosbadwy â dirwy. Os gwnânt hyn yn fwriadol gallent fod yn cyflawni trosedd.

Mae Gwastraff Hylendid yn cynnwys y math canlynol o wastraff:

 • Meinweoedd dynol adnabyddadwy
 • Gwaed
 • Carcasau anifeiliaid a meinweoedd o filfeddygfeydd, ysbytai, neu labordai
 • Rhwymynnau llawfeddygol brwnt, swabiau, a gwastraff brwnt tebyg
 • Nodwyddau chwistrellu
 • Cetris
 • Gwydr sydd wedi torri, ac unrhyw eitemau neu offer miniog tafladwy halogedig
 • Cyffuriau neu gynhyrchion fferyllol arall
 • Gwastraff a allai fod wedi cael ei heintio, o adrannau patholeg a labordai ymchwil neu hylendid eraill

Ni ellir rhoi’r gwastraff mewn bagiau du a dylid eu casglu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Os oes angen casglu'r math hwn o wastraff o'ch cartref, ewch i'w wefan neu ffoniwch 01269 845554. Ni ddylid rhoi unrhyw wastraff clinigol mewn sachau gwastraff domestig.

Mae gwastraff hylendid yn cynnwys eitemau a ddefnyddiwyd i waredu wrin, ymgarthion a secretiadau neu ysgarthiadau eraill o'r corff dynol e.e.

 • Padelli gwelyau
 • Leininau padelli gwelyau
 • Padiau anymatal
 • Bagiau stoma
 • Chynwysyddion wrin
 • Nid yw hyn yn cynnwys cewynnau plant
 • Nid yw hyn yn cynnwys gwastraff anifeiliad anwes

Gellir gosod y gwastraff hwn mewn bagiau du. Fodd bynnag, os oes llawer o'r math hwn o wastraff gennych a'ch bod angen inni gasglu gwastraff hylendid yn wythnosol yn rhad ac am ddim o'ch cartref, cysylltwch ni ar 01267 234567, neu drwy e-bostio: galw@sirgar.gov.uk.