Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Cwestiynau cyffredin

Mae Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn fudd-dal sy'n cael ei weinyddu gennym i helpu pobl sy'n ennill incwm isel, neu sy'n hawlio rhai budd-daliadau, i dalu peth o'r Dreth Gyngor neu'r bil i gyd.

Na. Dim ond un taliad y gallwch ei hawlio a rhaid i hynny fod ar gyfer eich preswylfa arferol.

Gallwch. Fodd bynnag, bydd angen talu'r Taliad Cymorth Tanwydd Gaeaf i gyfrif banc y person y cyflwynir y cais ar ei ran.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn cyflwyno cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i wneud hynny ei hun, telir y taliad i gyfrif banc y rhiant.

Bydd angen i'r person sy'n cyflwyno'r cais ddarparu rhai manylion personol er mwyn atal twyll.

Byddwch. Byddwch yn derbyn taliadau awtomatig os ydych yn derbyn Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar hyn o bryd, gwneir taliad uniongyrchol gan ddefnyddio manylion banc a gasglwyd fel rhan o'r Taliad Costau Byw.

Er mwyn atal twyll ac i sicrhau mai chi biau manylion y cyfrif a nodwyd. Mae hefyd yn ein galluogi i nodi manylion banc sydd wedi cael eu cofnodi'n anghywir, er enghraifft, digid anghywir mewn côd didoli, fel y gallwn ni gywiro'r manylion er mwyn osgoi taliadau'n cael eu dychwelyd i ni. Y manylion rydyn ni angen i'r datganiad banc eu dangos yw enw cyfrif, rhif cyfrif, côd didoli a chyfeiriad.

Dylai pob cais a dderbynnir erbyn 28 Tachwedd 2022 gael ei brosesu erbyn 16 Rhagfyr 2022; trwy brosesu rydym yn golygu talu, cysylltu am ragor o wybodaeth, neu'n cael ei ystyried yn anghymwys.

Os nad ydym wedi cysylltu â chi erbyn 5 Hydref 2022 a'ch bod yn credu eich bod yn gymwys i gael y taliad, yna gallwch gyflwyno hawliad.