Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Cymorth arall sydd ar gael i chi

Yn eich Hwb lleol mae gyda ni dîm o ymgynghorwyr penodol sy’n gallu helpu gyda’r cymorth a chyngor.

Ar ein tudalen ‘Hawliwch bopeth’ mae dolenni cyflym hefyd i fudd-daliadau, cyngor a mwy.

Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Os nad ydych wedi gwneud eto, gallech fod yn gymwys i gael help gyda'ch bil Treth y Cyngor trwy'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd yn rhad ac am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau arbed ynni yn rhad ac am ddim i'ch cartref, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddiad. Gall hyn leihau eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant.

I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru?