Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru

Pwy sy'n gymwys?

Gellir gwneud taliad o dan y cynllun os bodlonir y pedwar amod.

Amod Cais

Rhaid i gais ddod i law erbyn 5pm ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023.

Amod Hawl i Fudd-dal

Mae’r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae ceisydd, neu eu partner yn derbyn un o’r budd-daliadau cymhwyso ar unrhyw adeg rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Gredydau Treth Gwaith
 • Gredydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr 
 • Lwfans Ceisio Gwaith Newydd/Cyfrannol
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Newydd/Cyfrannol
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
 • Lwfans Gweini Cyson
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Gall ceisydd neu ei bartner sy’n atebol am y costau tanwydd ond nad yw’n cael unrhyw un o’r buddion cymhwysol gael ei ystyried am daliad os oes ganddo berson sy’n byw gyda nhw sydd -

 • Meddiannu cartref deiliad y tŷ fel ei brif breswylfa; ac
 • Yn blentyn dibynnol neu'n oedolyn arall sy’n byw gyda ddeiliad y tŷ (neu ei bartner); ac 
 • Mae’n cael un o'r budd-daliadau a ganlyn rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:
  • Lwfans Gweini 
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog
  • Lwfans Gweini Cyson
  • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel

Amod Atebolrwydd am Danwydd

Mae ymgeisydd yn bodloni’r amod hwn os yw ef (neu ei bartner) yn atebol i dalu Treth y Cyngor fel yr atebolrwydd a dderbynnir fel tystiolaeth o fod yn gyfrifol am dalu costau tanwydd eu haelwyd.

Gall ymgeiswyr nad ydynt yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ddangos eu bod yn bodloni'r amod hwn drwy ddarparu tystiolaeth eu bod yn gyfrifol am dalu costau tanwydd eu heiddo.

Gall ymgeiswyr ond hawlio am gostau tanwydd mewn eiddo yng Nghymru a lle mae'r eiddo hwn yn cael ei ystyried yn brif breswylfa iddynt.

Amod Taliad

Dim ond un taliad y gall ymgeisydd ei dderbyn o'r cynllun hwn. Mae ymgeisydd yn bodloni’r amod hwn os nad yw ef (neu ei bartner) eisoes wedi derbyn taliad o dan Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth