Taliad Costau Byw

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/05/2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad costau byw o £150 i aelwydydd cymwys. Bydd y taliad hwn yn darparu cymorth ar unwaith wrth i Gymru adfer ar ôl y pandemig ac yn helpu aelwydydd i ddelio ag effaith costau ynni a chostau eraill sy'n cynyddu.

I'r cwsmeriaid y mae gennym wybodaeth fancio fyw/gyfredol amdanynt ar gyfer y Dreth Gyngor, bydd y £150 yn dechrau cyrraedd cyfrifon y sawl sy'n cael y taliadau ddydd Mercher, 18 Mai 2022. Fodd bynnag, os gwnaethoch drefnu eich debyd uniongyrchol ar gyfer y dreth gyngor ar ôl 15 Chwefror 2022 neu os oes gennym unrhyw ymholiadau ynghylch eich cyfrif, byddwch yn derbyn llythyr gyda chyfarwyddiadau i chi ddarparu eich manylion banc i ni (fel isod).

Os nad ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, yn dechrau wythnos 16 Mai, 2022 byddwn yn anfon llythyrau er mwyn i chi roi eich manylion banc i ni gan ddefnyddio system ar-lein. Gofynnir i chi beidio â cheisio cofrestru eich manylion nes i chi dderbyn eich llythyr gan y bydd angen côd allwedd mynediad arnoch. Ar ôl cael y wybodaeth, ein nod yw gwneud y taliad o fewn 20 diwrnod gwaith os nad oes unrhyw ymholiadau ynghylch y wybodaeth a ddarperir.

Ni fyddwn yn cysylltu ag unrhyw un dros y ffôn neu drwy e-bost, felly peidiwch â darparu unrhyw wybodaeth bersonol neu ariannol i unrhyw un sy’n honni ei fod o’r Cyngor, gan taw sgam yw e yn ôl pob tebyg. Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich sgamio, cysylltwch â’r tîm Safonau Masnach i gael cyngor.

Gellir gwneud taliad o £150 i aelwyd o dan y prif gynllun os yw'r deiliad tŷ yn bodloni un o'r amodau canlynol:

Hawlio Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Os oedd aelwyd yn cael cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar 15 Chwefror 2022, bydd ganddynt hawl i gael taliad o £150 waeth beth fo'r band prisio y mae eu heiddo ynddo.

Band y Dreth Gyngor 

Bydd gan aelwydydd sy'n meddiannu eiddo ym mandiau A i D y dreth gyngor hawl i gael taliad o £150 ar yr amod eu bod:

  • Yn atebol i dalu'r dreth gyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022;
  • Yn meddiannu’r eiddo ar 15 Chwefror 2022;
  • Yn byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa;
  • Yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau cysylltiedig a biliau eraill yr eir iddynt yn rheolaidd ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Gostyngiad yn y band oherwydd anabledd

Mae aelwydydd sy'n byw mewn eiddo sy'n cael gostyngiadau yn y band oherwydd addasiadau anabledd yn gymwys i gael taliad, er enghraifft, mae eiddo a brisiwyd fel Band E ond sy'n cael gostyngiad yn y band i Fand D oherwydd addasiadau anabledd yn gymwys.

Mae cymorth disgresiynol hefyd ar gael i aelwydydd nad ydynt yn perthyn i un o'r prif grwpiau cymwys. Bydd rhagor o wybodaeth am y cynllun disgresiynol ar gael maes o law.

Gwneud cais am y taliad costau byw