Cynnal a chadw adeilad rhestredig

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/05/2018

Os ydych yn berchen ar Adeilad Rhestredig neu os deuwch yn berchennog ar adeilad o'r fath, chi sy'n gyfrifol am sicrhau bod yr eiddo'n cael ei gynnal a'i gadw mewn cyflwr rhesymol.

Nid oes dyletswydd statudol i wneud gwelliannau, ond rhaid ichi beidio â pheri i gyflwr yr adeilad fod yn waeth nag ydoedd pan ddaeth yn eiddo ichi. Gall hyn olygu bod angen gwneud peth gwaith arno, hyd yn oed os yw hynny ddim ond i gadw'r adeilad yn ddiddos rhag y gwynt a'r glaw/dŵr. Er hynny, efallai y bydd angen ichi gael caniatâd adeilad rhestredig er mwyn gwneud y gwaith hwn.

Gallwn gymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn os oes ganddo sail i gredu eich bod yn esgeuluso'r eiddo'n fwriadol, neu eich bod wedi gwneud gwaith heb ganiatâd. Mae'n bosibl y bydd camau gorfodi'n cael eu cyflwyno.

Mae'n bosibl y bydd cael cofnod ffotograffig o'r eiddo fel yr oedd pan ddaeth i'ch meddiant yn ased defnyddiol, er ei bod yn bosibl hefyd eich bod wedi etifeddu gwaith anghyflawn neu waith na wnaed gan eich rhagflaenydd ac y byddwch chi'n atebol drosto.

Gall methu â chynnal a chadw adeilad rhestredig arwain atom ni i gyflwyno "Hysbysiadau Atgyweirio", gan nodi'n benodol pa waith y mae angen ei wneud er mwyn gwarchod yr adeilad ac atal rhagor o ddirywio. Os bydd rhagor o esgeulustod bwriadol, gall arwain at Orchymyn Prynu Gorfodol.

Gall gwneud gwaith newid neu ddymchwel anawdurdodedig ar adeilad rhestredig arwain at ein bod yn cymryd camau cyfreithiol. Gallai erlyniad ddilyn, sy’n aml yn arwain at ddirwyon neu garchariad. Yn ogystal, gellir cymryd camau gorfodi i wrth-droi gwaith anawdurdodedig.

Os ydych yn gwerthu Adeilad Rhestredig efallai yr hoffech indemnio eich hunan yn erbyn hawliadau yn y dyfodol: mynnwch air â'ch Cyfreithiwr.

Os cewch unrhyw hysbysiad ffurfiol gan y Cyngor, dylech ofyn am gyngor proffesiynol ar unwaith, gan y bydd terfynau amser wedi’u pennu ar gyfer camau unioni. Os methir â gweithredu, mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn dwyn achos drwy'r llysoedd.

Cynllunio