Apeliadau cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Nodwch fod ein system meddalwedd fewnol yn cael ei diweddaru yn ystod mis Gorffennaf ac er na fydd yn cael llawer o effaith, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd hynny'n amharu ar y gwasanaeth dros dro.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os byddwch yn derbyn wrthod caniatâd cynllunio neu yn anfodlon ar yr amodau a osodwyd, gallwch wneud apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio.

Fodd bynnag, dylech edrych yn ofalus ar y rhesymau pam ein fod ni wedi gwrthod eich cais cyn i chi ystyried apêl. Mae'n bosibl y gallwch drafod y mater gyda ni a newid y cais i'w wneud yn fwy derbyniol. Os ydych yn newid eich cais ac yn ei ailgyflwyno cyn pen blwyddyn wedi iddo gael ei wrthod, ni fydd angen i chi dalu ffi arall. Cam olaf yw apêl bob amser. Mae 3 dull o gyflwyno apêl:

  • Sylwadau ysgrifenedig (y dull rhataf, symlaf, mwyaf cyffredin)
  • Gwrandawiad Anffurfiol (fforwm trafod) neu
  • Ymchwiliad Cyhoeddus (croesholiad llawn)

Y dewis cyntaf yw'r un mwyaf cyffredin, yn enwedig ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid cartrefi a mân geisiadau eraill. Mae apeliadau mewn perthynas â cheisiadau sylweddol a manylach yn tueddu i gael eu penderfynu mewn gwrandawiad anffurfiol neu ymchwiliad cyhoeddus llawn.

Yn nodweddiadol, bydd datganiad ysgrifenedig yn cynnwys y canlynol: gwerthusiad o'r cynllun a'r materion, mapiau, cynlluniau a ffotograffau ond nid tystiolaeth lafar. Pa weithdrefn bynnag a ddefnyddir, bydd yr Arolygydd yn ymweld â'r safle i farnu pa effaith fydd eich cynnig yn ei chael ar yr ardal.

Os byddwch chi, y Cyngor neu'r Arolygiaeth Gynllunio yn gwrthod cymryd rhan yn y weithdrefn ysgrifenedig, trefnir gwrandawiad neu ymchwiliad.

Cynllunio