Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Mae digon o gyfleoedd i’w cael i helpu i warchod lleoedd gwyllt a rhywogaethau arbennig Sir Gaerfyrddin. Byddwch yn helpu bywyd gwyllt a byddwch hefyd yn cadw'n heini ac yn cyfarfod â phobl o'r un anian.

Arboricultural Association

Tel: 01794 368717 Ewch i wefan Arboricultural Association...

 • Categori: Woodland management

Adar - County recorder

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Gary HarperE-bost:  gary.harper3@btinternet.com Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data bioamr...

 • Categori: County recorders

Canolfan Hyfforddi BTCV Coed Penybedd

Profiad gwaith a hyfforddiant yn y Ganolfan ym Mhen-bre i helpu i reoli 2,600 erw o dir y Comisiwn Coedwigaeth ger traeth Cefn Sidan sy’n 7 milltir o hyd. Rheoli cynefinoedd Rheoli taith y glöynnod byw Gwaith adeiladu bach Cynnal a chadw’r safle yn gyffredinol Hyfforddiant mewn rheoli coetiro...

 • Categori: Volunteering

Glöynnod Byw - County recorder

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Dave BannisterE-bost:daveb@bannisterd.fsnet.co.uk Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data bioa...

 • Categori: County recorders

Gwarchod Glöynnod Byw

Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli gyda Gwarchod Glöynnod Byw yn Sir Gaerfyrddin fel arfer yn cynnwys: Rheoli cynefinoedd, yn enwedig glaswelltir corsiog a llwyni’r ddraenen ddu - yr hydref a'r gaeaf Cofnodi glöynnod byw – y gwanwyn a'r haf Cyfrif larfa glöynnod byw - diwedd yr haf / hydref Chwilio d...

 • Dewiswch categori: Volunteering, Local groups

Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin

Rhwydwaith bach o wirfoddolwyr yw Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin, ac mae’n cynnwys pobl sy’n frwd dros warchod bywyd gwyllt. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys gwiriadau defnydd ystlumod, cyfrif clwydo a theithiau cerdded ystlumod, mewn lleoliadau amrywiol o amgylch Sir Gaerfyrddin. Mae'n gysylltiedig â'...

 • Categori: Local groups

Clwb Adar Sir Gaerfyrddin

Diben Clwb Adar Sir Gaerfyrddin yw hybu’r gwaith o arsylwi, astudio a chofnodi adar gwyllt a’r poblogaethau adar gwyllt yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r clwb hefyd yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer ei aelodau, sy'n cynnwys teithiau maes a sgyrsiau ar bynciau bywyd gwyllt. Mae cyfarfodydd y clwb yn gyfle gwych...

 • Categori: Local groups

Grŵp Pathewod Sir Gaerfyrddin 

Mae hwn yn grŵp anffurfiol sy'n cyfarfod i gynnal arolwg o safleoedd ar gyfer cofnodi pathewod ac mae’n gwneud gwaith monitro rheolaidd ar flychau pathew mewn safleoedd allweddol. Mae gan y grŵp dudalen Facebook.  E-bostiwch jacqueline@hartleypreserve.co.uk am fwy o wybodaeth. Ewch i tudalen Facebo...

 • Categori: Local groups

Coed Cymru 

Tel: 01686 650777 Ewch i wefan Coed Cymru...

 • Categori: Woodland management

Coleg Sir Gâr

Tel: 01554 748000 Ewch i wefan Coleg Sir Gâr...

 • Categori: Woodland management

Fungi - County recorder

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw.  Philip JonesE-bost: philipjones8fungi@googlemail.com Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data...

 • Categori:

Fungi in Carmarthenshire

Informal group within the county - help and encouragement with identification!  Visit  Fungi in Carmarthenshire website...

 • Categori: Local groups

Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig

Institute of Chartered Foresters Ffôn: 0131 225 2705 Ewch i wefan Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig...

 • Categori: Woodland management

Cadwch Gymru'n Daclus

Creu/rheoli cynefinoedd, Sesiynau glanhau, Codi sbwriel, Creu mynediad/cynnal a chadw, Creu mannau gwyrdd cymunedol, Cynlluniau rhandir, Addysg ac ymwybyddiaeth, hyfforddiant mewn rheolaeth ymarferol (ardystiedig ac anffurfiol), Tirfesur, Sefydlu grwpiau cymunedol Dan Snaith: daniel.sna...

 • Categori: Volunteering

LANTRA

Ffôn: 01982 552646 Ewch i wefan LANTRA...

 • Categori: Woodland management

Lichens - County recorder

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Theresa GreenawayE-bost: Theresagreenaway@btinternet.com Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli da...

 • Categori: County recorders

Naturiaethwyr Llanelli

Sefydlu yn 1973 i hybu a hyrwyddo astudiaethau cefn gwlad, gan gynnwys pob agwedd ar fyd natur, i annog a chefnogi’n frwd ddiogelwch i fywyd gwyllt ac i warchod harddwch naturiol. Mae hefyd yn bodoli i helpu i gyfnewid gwybodaeth ymysg aelodau drwy drefnu cyfarfodydd maes, darlithoedd, sioeau ffilm,...

 • Categori: Local groups

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Gall gwirfoddolwyr helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau - gwaith cadwraeth ymarferol yn bennaf: Adfer gweundiroedd, Prosiectau adfer y rhos a britheg y gors (casglu hadau, tyfu planhigion, cael gwared â llysiau'r gingroen ac ati), Prosiect cadwraeth drwy bori (gan gynnwys trin merlod gwyllt),...

 • Categori: Volunteering

Mamaliad - County recorder

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Neil MatthewE-bost: neil@placeinwales.clara.co.uk Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data bioa...

 • Categori: County recorders

Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli

Glanhau traethau Gwaith mewn coetiroedd Gwaith mewn coetiroedd Gwarchod llynnoedd Monitro Blychau adar Ailgylchu Cynnal a chadw cyffredinol Simeon Jones: sldjones@sirgar.gov.uk / 01554 772 368...

 • Categori: Volunteering

Gwyfynod - Cofnodwyr Siriol

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Sam BosanquetE-bost:sambbryo@aol.com Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyda'i gilydd yn dal a rheoli data bioamrywiaeth ar...

 • Categori: County recorders

Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin

Grŵp e-bost anffurfiol o fewn y sir - help ac anogaeth i adnabod gwyfynod! Ewch i wefan Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin...

 • Categori: Local groups

Parc Coetir Mynydd Mawr

Rheoli coetiroedd (teneuo/clirio). Rheoli’r parc yn gyffredinol. Arolygon Bywyd Gwyllt - adar sy'n nythu, mamaliaid bach, planhigion sy’n blodeuo. Dewi Wagstaff: dwagstaff@carmarthenshire.gov.uk...

 • Categori: Volunteering

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gall fod cyfleoedd gwirfoddoli yn y meysydd canlynol:- Garddwriaeth (pob math) Gwarchodfa Natur/Fferm Ystad Corfforaethol (Arlwyo a Manwerthu) Gweinyddu/Marchnata/Digwyddiadau Addysg - Ymweliadau ysgol/gweithgareddau Llyfrgell Gyrru Bygi Tywyswyr/Siaradwyr Derbynfa Siop lyfrau ail-law C...

 • Categori: Volunteering

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cynorthwyo i sefydlu system rheoli cadwraeth gyfrifiadurol. Helpu’r wardeiniaid i reoli Parc Dinefwr Michael Brown:  Michael.Brown@nationaltrust.org.uk / 01558 825 909...

 • Categori: Volunteering

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 01248 385500 Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru...

 • Categori: Woodland management

Planhigion - Cofnodwyr Siriol

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw. Richard PryceTrevethin, Heol yr ysgol, Pwll, Llanelli, SA15 4ALE-bost: PryceEco@aol.com Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd g...

 • Categori: County recorders

Ymlusgiaid/Amffibiaid - Cofnodwyr Siriol

Mae'r Cofnodwyr Sirol yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am unrhyw rywogaethau diddorol y deuwch o hyd iddyn nhw.  Yn wag ar hyn o bryd - os gwelwch yn dda anfonwch y cofnodion at Ganolfan Wybodaeth. Mae Canolfan Wybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru yn un o bedair Canolfan Cofnodion Lleol sydd gyd...

 • Categori: County recorders

Royal Forestry Society

Ffôn: 01442 822028 Ewch i wefan Royal Forestry Society...

 • Categori: Woodland management

Small Woods Association

Ffôn: 01743 792644 Ewch i wefan Small Woods Association...

 • Categori: Woodland management

Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth

Ewch i wefan Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth...

 • Dewiswch categori: Woodland management, Volunteering

The Green Wood Trust

Ffôn: 01952 432769...

 • Categori: Woodland management

The Tree Council

Ffôn: 0171 828 9928 Ewch i wefan Tree Council...

 • Categori: Woodland management

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Mae amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli i’w cael yn y ganolfan a dylai’r rhai sydd â diddordeb.Eleanor Keatley: eleanor.keatley@wwt.org.uk...

 • Categori: Volunteering

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Rheoli cynefinoedd yn ymarferol fel rhan o dîm wythnosol (fel arfer dydd Gwener, neu ddydd Mercher weithiau) yn gofalu am y 12 gwarchodfa natur yn Sir Gaerfyrddin. Swyddi wardeiniaid gwirfoddol ar gyfer gwarchodfeydd natur Sir Gaerfyrddin. Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein 'grŵp lleol', yn trefnu digwy...

 • Dewiswch categori: Volunteering, Woodland management

Woodland Trust

Ffôn: 01570 480886 Ewch i wefan Woodland Trust...

 • Categori:

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio