Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/01/2019

Mae digon o gyfleoedd i’w cael i helpu i warchod lleoedd gwyllt a rhywogaethau arbennig Sir Gaerfyrddin. Byddwch yn helpu bywyd gwyllt a byddwch hefyd yn cadw'n heini ac yn cyfarfod â phobl o'r un anian.

Cadwch Gymru'n Daclus

Creu/rheoli cynefinoedd, Sesiynau glanhau, Codi sbwriel, Creu mynediad/cynnal a chadw, Creu mannau gwyrdd cymunedol, Cynlluniau rhandir, Addysg ac ymwybyddiaeth, hyfforddiant mewn rheolaeth ymarferol (ardystiedig ac anffurfiol), Tirfesur, Sefydlu grwpiau cymunedol Dan Snaith: daniel.sna...

 • Categori: Gwirfoddoli

Clwb Adar Sir Gaerfyrddin

Diben Clwb Adar Sir Gaerfyrddin yw hybu’r gwaith o arsylwi, astudio a chofnodi adar gwyllt a’r poblogaethau adar gwyllt yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r clwb hefyd yn trefnu cyfarfodydd ar gyfer ei aelodau, sy'n cynnwys teithiau maes a sgyrsiau ar bynciau bywyd gwyllt. Mae cyfarfodydd y clwb yn gyfle gwych...

 • Categori: Grwpiau lleol

Coed Cymru 

Tel: 01686 650777 Ewch i wefan Coed Cymru...

 • Categori: Rheoli coetiroedd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 01248 385500 Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru...

 • Categori: Rheoli coetiroedd

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Gall fod cyfleoedd gwirfoddoli yn y meysydd canlynol:- Garddwriaeth (pob math) Gwarchodfa Natur/Fferm Ystad Corfforaethol (Arlwyo a Manwerthu) Gweinyddu/Marchnata/Digwyddiadau Addysg - Ymweliadau ysgol/gweithgareddau Llyfrgell Gyrru Bygi Tywyswyr/Siaradwyr Derbynfa Siop lyfrau ail-law C...

 • Categori: Gwirfoddoli

Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin

Rhwydwaith bach o wirfoddolwyr yw Grŵp Ystlumod Sir Gaerfyrddin, ac mae’n cynnwys pobl sy’n frwd dros warchod bywyd gwyllt. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys gwiriadau defnydd ystlumod, cyfrif clwydo a theithiau cerdded ystlumod, mewn lleoliadau amrywiol o amgylch Sir Gaerfyrddin. Mae'n gysylltiedig â'...

 • Categori: Grwpiau lleol

Gwarchod Glöynnod Byw

Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli gyda Gwarchod Glöynnod Byw yn Sir Gaerfyrddin fel arfer yn cynnwys: Rheoli cynefinoedd, yn enwedig glaswelltir corsiog a llwyni’r ddraenen ddu - yr hydref a'r gaeaf Cofnodi glöynnod byw – y gwanwyn a'r haf Cyfrif larfa glöynnod byw - diwedd yr haf / hydref Chwilio d...

 • Categori: Gwirfoddoli, Grwpiau lleol

Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin

Grŵp e-bost anffurfiol o fewn y sir - help ac anogaeth i adnabod gwyfynod! Ewch i wefan Gwyfynod yn Sir Gaerfyrddin...

 • Categori: Grwpiau lleol

Naturiaethwyr Llanelli

Sefydlu yn 1973 i hybu a hyrwyddo astudiaethau cefn gwlad, gan gynnwys pob agwedd ar fyd natur, i annog a chefnogi’n frwd ddiogelwch i fywyd gwyllt ac i warchod harddwch naturiol. Mae hefyd yn bodoli i helpu i gyfnewid gwybodaeth ymysg aelodau drwy drefnu cyfarfodydd maes, darlithoedd, sioeau ffilm,...

 • Categori: Grwpiau lleol

Parc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli

Glanhau traethau Gwaith mewn coetiroedd Gwaith mewn coetiroedd Gwarchod llynnoedd Monitro Blychau adar Ailgylchu Cynnal a chadw cyffredinol Simeon Jones: sldjones@sirgar.gov.uk / 01554 772 368...

 • Categori: Gwirfoddoli

Parc Coetir Mynydd Mawr

Rheoli coetiroedd (teneuo/clirio). Rheoli’r parc yn gyffredinol. Arolygon Bywyd Gwyllt - adar sy'n nythu, mamaliaid bach, planhigion sy’n blodeuo. Dewi Wagstaff: dwagstaff@carmarthenshire.gov.uk...

 • Categori: Gwirfoddoli

Parc Gwledig Llyn Llech Owain

Gall gwirfoddolwyr helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau - gwaith cadwraeth ymarferol yn bennaf: Adfer gweundiroedd, Prosiectau adfer y rhos a britheg y gors (casglu hadau, tyfu planhigion, cael gwared â llysiau'r gingroen ac ati), Prosiect cadwraeth drwy bori (gan gynnwys trin merlod gwyllt),...

 • Categori: Gwirfoddoli

Woodland Trust

Ffôn: 01570 480886 Ewch i wefan Woodland Trust...

 • Categori:

Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth

Ewch i wefan Y Gwirfoddolwyr Cadwraeth...

 • Categori: Rheoli coetiroedd, Gwirfoddoli

Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

Mae amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli i’w cael yn y ganolfan a dylai’r rhai sydd â diddordeb.Eleanor Keatley: eleanor.keatley@wwt.org.uk...

 • Categori: Gwirfoddoli

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

Rheoli cynefinoedd yn ymarferol fel rhan o dîm wythnosol (fel arfer dydd Gwener, neu ddydd Mercher weithiau) yn gofalu am y 12 gwarchodfa natur yn Sir Gaerfyrddin. Swyddi wardeiniaid gwirfoddol ar gyfer gwarchodfeydd natur Sir Gaerfyrddin. Cyfleoedd i gymryd rhan yn ein 'grŵp lleol', yn trefnu digwy...

 • Categori: Gwirfoddoli, Rheoli coetiroedd

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cynorthwyo i sefydlu system rheoli cadwraeth gyfrifiadurol. Helpu’r wardeiniaid i reoli Parc Dinefwr Michael Brown:  Michael.Brown@nationaltrust.org.uk / 01558 825 909...

 • Categori: Gwirfoddoli

Cynllunio