Caniatâd cynllunio i berchnogion tai

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/11/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Nodwch fod ein system meddalwedd fewnol yn cael ei diweddaru yn ystod mis Gorffennaf ac er na fydd yn cael llawer o effaith, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd hynny'n amharu ar y gwasanaeth dros dro.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych chi'n ystyried gwneud newidiadau i'ch cartref, gan gynnwys gwaith o fewn ffin eich eiddo/gardd efallai y bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio i ddeiliaid tai.

Mae angen caniatâd cynllunio deiliaid tai ar gyfer:

  • Estyniadau
  • Heulfannau
  • Addasiadau i atig
  • Ffenestri dormer
  • Garejis, cysgodfeydd ceir a thai allan

Fodd bynnag, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer yr holl waith adeiladu i'ch cartref. O dan reolau datblygu a ganiateir gallwch gyflawni nifer o brosiectau gwaith adeiladu gan ddeiliad tŷ, ar yr amod eu bod yn bodloni rhai cyfyngiadau ac amodau penodol.

I wirio a oes angen caniatâd cynllunio, gallwch chi lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen berthnasol a'i dychwelyd atom neu edrychwch ar-lein. Gwiriad anffurfiol yw hwn os oes angen ymateb pendant arnoch, bydd angen i chi wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon.

Ar ôl i chi wirio a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, mae gennych nifer o opsiynau:

  • Os ydych yn hollol sicr mai datblygiad a ganiateir yw eich prosiect gallwch ddechrau’ch gwaith
  • I gael sicrwydd a thystiolaeth bod eich gwaith yn gyfreithlon gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (TDC)
  • Os nad datblygiad a ganiateir yw’ch prosiect gallwch lunio cais cynllunio deiliaid tai. Os hoffech gael cymorth gyda'ch cais, gallwch wneud cais am ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio deiliaid tai Gwneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Cynllunio