Adran 106: Cartrefi Fforddadwy

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

Ardal Rhwydwaith Cymunedol Canolrif incwm aelwydydd Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
Aman £25,277 £53,215 £66,518 £79,822 £93,126
Gwendraeth £26,517 £55,825 £69,782 £83,738 £97,694
Llanelli £23,181 £48,802 £61,00 £73,203 £85,403
Taf Myrddin £27,303 £57,481 £71,851 £86,221 £100,591
Teifi £24,899 £52,418 £65,523 £78,627 £91,732
Tywi £28,170 £59,306 £74,132 £88,959 £103,785

Nodiadau:   
1) Seiliwyd ar ddata incwm aelwydydd a gyflenwyd yn ôl codau post gan CACI Paycheck, Tachwedd 2017   
2) Seiliwyd ar 3 gwaith y canolrif incwm a blaendal o 5% ar gyfer tŷ 3 ystafell wely a ddefnyddir fel 'meincnod’.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio