Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/03/2021

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

Ardal Rhwydwaith Cymunedol Canolrif incwm aelwydydd Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
Aman £28,110 £59,179 £73,974 £88,768 £103,563
Gwendraeth £29,423 £61,943 £77,429 £92,915 £108,401
Llanelli £26,180 £55,116 £68,895 £82,674 £96,453
Taf Myrddin £29,526 £62,160 £77,700 £93,240 £108,780
Teifi £27,769 £58,461 £73,076 £87,692 £102,307
Tywi £30,616 £64,455 £80,568 £96,682 £112,769

Nodiadau:   
1) Seiliwyd ar ddata incwm aelwydydd a gyflenwyd yn ôl codau post gan CACI Paycheck, Rhagfyr 2020   
2) Seiliwyd ar 3 gwaith y canolrif incwm a blaendal o 5% ar gyfer tŷ nodweddiadol o 3 ystafell wely.

Cynllunio