Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/05/2020

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

Ardal Rhwydwaith Cymunedol Canolrif incwm aelwydydd Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
Aman £27,022 £56,888 £71,111 £85,333 £99,555
Gwendraeth £28,345 £59,674 £74,592 £89,511 £104,429
Llanelli £24,978 £52,585 £65,732 £78,878 £92,024
Taf Myrddin £28,829 £60,693 £75,866 £91,039 £106,212
Teifi £26,859 £56,545 £70,682 £84,818 £98,954
Tywi £29,446 £61,992 £77,489 £92,987 £108,485

Nodiadau:   
1) Seiliwyd ar ddata incwm aelwydydd a gyflenwyd yn ôl codau post gan CACI Paycheck, Tachwedd 2019   
2) Seiliwyd ar 3 gwaith y canolrif incwm a blaendal o 5% ar gyfer tŷ nodweddiadol o 3 ystafell wely.

Cynllunio