Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/12/2018

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

Ardal Rhwydwaith Cymunedol Canolrif incwm aelwydydd Fflat 1 ystafell wely Fflat neu dŷ 2 ystafell wely Tŷ 3 ystafell wely Tŷ 4 ystafell wely
Aman £25,083 £52,806 £66,007 £79,208 £92,410
Gwendraeth £26,549 £55,893 £69,866 £83,839 £97,813
Llanelli £23,118 £48,669 £60,837 £73,004 £85,172
Taf Myrddin £27,484 £57,861 £72,326 £86,791 £101,256
Teifi £25,919 £54,567 £68,208 £81,850 £95,491
Tywi £29,103 £61,269 £76,586 £91,904 £107,221

Nodiadau:   
1) Seiliwyd ar ddata incwm aelwydydd a gyflenwyd yn ôl codau post gan CACI Paycheck, Tachwedd 2018   
2) Seiliwyd ar 3 gwaith y canolrif incwm a blaendal o 5% ar gyfer tŷ nodweddiadol o 3 ystafell wely.

Cynllunio