Canol Tref Llanelli Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Nodwch fod ein system meddalwedd fewnol yn cael ei diweddaru yn ystod mis Gorffennaf ac er na fydd yn cael llawer o effaith, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd hynny'n amharu ar y gwasanaeth dros dro.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae'r Cyngor wedi sefydlu 'Tasglu' gyda'r nod o oruchwylio gwaith adfywio canol tref Llanelli. Un mater allweddol y mae'r Tasglu am fynd i'r afael ag ef yw nifer yr unedau manwerthu gwag a'r amrywiaeth o ddefnydd yng nghanol y dref, gan gynnwys y lloriau uwch. Yn hynny o beth, rhoddwyd ystyriaeth i rôl a chyfraniad y polisi cynllunio wrth fynd i'r afael â materion o'r fath ac wrth hwyluso buddsoddi a helpu i gymell datblygiad.  

Mae'r Gorchymyn yn cydnabod rôl newidiol canol y dref yn gyrchfan a lleoliad byw yn ogystal â chanolfan fanwerthu. Mae'n cynnig cyflwyno trefn gynllunio ganiataol a fyddai'n caniatáu newidiadau penodol o ran defnydd sy'n golygu nad yw'r ymgeisydd yn gorfod cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.  Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus, mabwysiadwyd y GDLl gan y Cyngor ym Medi 2018. Lansiwyd y GDLl ym mis Chwefror 2019.

Mae'r Gorchymyn Datblygu Lleol, ardal y Gorchymyn Datblygu Lleol a'r Datganiad Rhesymau o ran cyflwyno'r Gorchymyn Datblygu Lleol ar gael i'w gweld isod.

Proses sy'n cynnwys dau gam yw hon. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ymgeiswyr gael Tystysgrif Cydymffurfiaeth ac yna Cymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

P'un ai i Dystysgrif Cydymffurfiaeth gael ei chyflwyno ai peidio, ni all cynigion ddechrau tan i Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn gael ei chyflwyno gennym ni. Anogir ymgeiswyr i gysylltu â ni cyn gwneud unrhyw gyflwyniadau.

Mae cyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth dim ond yn cadarnhau bod y cynnig yn cydymffurfio â'r agweddau cynllunio. Mae'n bosibl y bydd amodau mewn perthynas â rheoliadau eraill, er enghraifft rheoliadau adeiladu, yn cael eu cadw yn ôl a byddai angen bod yn fodlon ar y rhain cyn cyflwyno Cymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

Bydd angen i'r holl gyflwyniadau gael eu gwneud yn uniongyrchol i ni gan na all y rhain gael eu cyflwyno drwy'r Porth Cynllunio neu Gais Cynllunio Cymru.

Mae'r ffurflenni cais (fersiynau pdf y gellir eu newid) ar gael i'w lawrlwytho. Cyflwynwch eich cais wedi'i gwblhau at: regplanningregistrations@sirgar.gov.uk

  • Y ffi ar gyfer cyflwyno cais am Dystysgrif Cydymffurfiaeth yw £90.00.
  • Ni chodir tâl am gyflwyno cais am Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

Mae'n rhaid cyflwyno'r ffi gywir gyda'ch cais neu fel arall ni fydd yn ddilys ac ni chaiff unrhyw waith ei wneud o ran prosesu ac asesu eich cais.

I dalu bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

  • Math o gais e.e. cais cynllunio
  • Cyfeirnod y cais (neu enw a lleoliad y cais os nad oes gennych gyfeirnod eto)
  • Y ffi ymgeisio gywir (cysylltwch â ni os oes angen esboniad arnoch)

Dros y Ffôn

Rydym yn derbyn cardiau debyd Maestro, Solo neu Visa. Os hoffech siarad ag aelod o staff o'r tîm arianwyr, ffoniwch 01267 228686 yn ystod oriau swyddfa.

Trwy'r Post

Gwnewch eich siec yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin' a'i phostio i'r cyfeiriad yma: Y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW.

Yn Bersonol

Mae gennym 3 swyddfa dalu lle gellir talu drwy ddefnyddio arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec. Gellir gweld manylion ac oriau agor pob lleoliad:

Taliadau BACS

Anfonwch neges e-bost at planningregistrations@sirgar.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth angenrheidiol, byddwn ni'n ceisio cyflwyno penderfyniad ysgrifenedig ynghylch p'un ai cyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth o fewn 28 diwrnod. Cynghorir cyn cyflwyno'r cais hwn, i bartïon sydd â diddordeb gysylltu â'r Gwasanaethau Cynllunio i ganfod unrhyw ofynion a phroblemau posibl.

Mae'n rhaid i newid defnydd arfaethedig ddechrau o fewn 3 blynedd i gyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth. Bydd Tystysgrif Cydymffurfiaeth yn cynnwys gofyniad bod y cais am Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn yn cael ei dderbyn o fewn 2 flynedd i'r dyddiad cyflwyno.

Na, fodd bynnag bydd cyrff penodol yn cael gwybod am y cynnig.

Bydd pob cais am Orchymyn Datblygu Lleol yn ymddangos ar y rhestr wythnosol.

Sylwch nad yw cael y Dystysgrif Cydymffurfiaeth yn golygu y gallwch chi fynd ati i newid y defnydd. Cyfeiriwch at ‘Sut mae gwneud cais’ os gwelwch yn dda.

GWNEUD CAIS AM DYSTYSGRIF CYDYMFFURFIAETH  GWNEUD CAIS AM GYMERADWYAETH HYSBYSIAD CYCHWYN

Cynllunio