Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl) Canol Tref Llanelli

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/06/2021

Mae'r Cyngor wedi sefydlu 'Tasglu' gyda'r nod o oruchwylio gwaith adfywio canol tref Llanelli. Un mater allweddol y mae'r Tasglu am fynd i'r afael ag ef yw nifer yr unedau manwerthu gwag a'r amrywiaeth o ddefnydd yng nghanol y dref, gan gynnwys y lloriau uwch. Yn hynny o beth, rhoddwyd ystyriaeth i rôl a chyfraniad y polisi cynllunio wrth fynd i'r afael â materion o'r fath ac wrth hwyluso buddsoddi a helpu i gymell datblygiad.  

Mae'r Gorchymyn yn cydnabod rôl newidiol canol y dref yn gyrchfan a lleoliad byw yn ogystal â chanolfan fanwerthu. Mae'n cynnig cyflwyno trefn gynllunio ganiataol a fyddai'n caniatáu newidiadau penodol o ran defnydd sy'n golygu nad yw'r ymgeisydd yn gorfod cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.  Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus, mabwysiadwyd y GDLl gan y Cyngor ym Medi 2018. Lansiwyd y GDLl ym mis Chwefror 2019.

Mae'r Gorchymyn Datblygu Lleol, ardal y Gorchymyn Datblygu Lleol a'r Datganiad Rhesymau o ran cyflwyno'r Gorchymyn Datblygu Lleol ar gael i'w gweld isod.

Proses sy'n cynnwys dau gam yw hon. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ymgeiswyr gael Tystysgrif Cydymffurfiaeth ac yna Cymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

P'un ai i Dystysgrif Cydymffurfiaeth gael ei chyflwyno ai peidio, ni all cynigion ddechrau tan i Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn gael ei chyflwyno gennym ni. Anogir ymgeiswyr i gysylltu â ni cyn gwneud unrhyw gyflwyniadau.

Mae cyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth dim ond yn cadarnhau bod y cynnig yn cydymffurfio â'r agweddau cynllunio. Mae'n bosibl y bydd amodau mewn perthynas â rheoliadau eraill, er enghraifft rheoliadau adeiladu, yn cael eu cadw yn ôl a byddai angen bod yn fodlon ar y rhain cyn cyflwyno Cymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

Bydd angen i'r holl gyflwyniadau gael eu gwneud yn uniongyrchol i ni gan na all y rhain gael eu cyflwyno drwy'r Porth Cynllunio neu Gais Cynllunio Cymru.

Mae'r ffurflenni cais (fersiynau pdf y gellir eu newid) ar gael i'w lawrlwytho. Cyflwynwch eich cais wedi'i gwblhau at: regplanningregistrations@sirgar.gov.uk

  • Y ffi ar gyfer cyflwyno cais am Dystysgrif Cydymffurfiaeth yw £90.00.
  • Ni chodir tâl am gyflwyno cais am Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn.

Mae'n rhaid cyflwyno'r ffi gywir gyda'ch cais neu fel arall ni fydd yn ddilys ac ni chaiff unrhyw waith ei wneud o ran prosesu ac asesu eich cais.

I dalu bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

  • Math o gais e.e. cais cynllunio
  • Cyfeirnod y cais (neu enw a lleoliad y cais os nad oes gennych gyfeirnod eto)
  • Y ffi ymgeisio gywir (cysylltwch â ni os oes angen esboniad arnoch)

Dros y Ffôn

Rydym yn derbyn cardiau debyd Maestro, Solo neu Visa. Os hoffech siarad ag aelod o staff o'r tîm arianwyr, ffoniwch 01267 228686 yn ystod oriau swyddfa.

Trwy'r Post

Gwnewch eich siec yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin' a'i phostio i'r cyfeiriad yma: Y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW.

Yn Bersonol

Mae gennym 3 swyddfa dalu lle gellir talu drwy ddefnyddio arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec. Gellir gweld manylion ac oriau agor pob lleoliad:

Taliadau BACS

Anfonwch neges e-bost at planningregistrations@sirgar.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth angenrheidiol, byddwn ni'n ceisio cyflwyno penderfyniad ysgrifenedig ynghylch p'un ai cyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth o fewn 28 diwrnod. Cynghorir cyn cyflwyno'r cais hwn, i bartïon sydd â diddordeb gysylltu â'r Gwasanaethau Cynllunio i ganfod unrhyw ofynion a phroblemau posibl.

Mae'n rhaid i newid defnydd arfaethedig ddechrau o fewn 3 blynedd i gyflwyno Tystysgrif Cydymffurfiaeth. Bydd Tystysgrif Cydymffurfiaeth yn cynnwys gofyniad bod y cais am Gymeradwyaeth Hysbysiad Cychwyn yn cael ei dderbyn o fewn 2 flynedd i'r dyddiad cyflwyno.

Na, fodd bynnag bydd cyrff penodol yn cael gwybod am y cynnig.

Bydd pob cais am Orchymyn Datblygu Lleol yn ymddangos ar y rhestr wythnosol.

Sylwch nad yw cael y Dystysgrif Cydymffurfiaeth yn golygu y gallwch chi fynd ati i newid y defnydd. Cyfeiriwch at ‘Sut mae gwneud cais’ os gwelwch yn dda.

GWNEUD CAIS AM DYSTYSGRIF CYDYMFFURFIAETH  GWNEUD CAIS AM GYMERADWYAETH HYSBYSIAD CYCHWYN

Cynllunio