Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

O 7 Ionawr 2019 ymlaen, bydd angen i unrhyw waith dros 100 metr sgwâr (10mx10m) sy'n effeithio ar systemau draenio gael caniatâd Cyngor Sir Caerfyrddin ymlaen llaw.  Yn wahanol i ganiatâd cynllunio, mae angen y caniatâd hwn cyn i unrhyw ran o'r gwaith hwn ddechrau. Cynghorir bod caniatâd SAB yn cael ei geisio cyn unrhyw ganiatâd cynllunio.

Beth yw Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy? (SAB)

Mae Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn sefydlu Cyrff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy mewn cynghorau sir. Mae'r Ddeddf yn rhoi cyfrifoldeb statudol i Gyngor Sir Caerfyrddin dros gymeradwyo systemau draenio a'u mabwysiadu.

Sefydlwyd y SAB er mwyn:

 • Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau am systemau draenio ar gyfer datblygiadau lle bo gwaith adeiladu'n effeithio ar ddraenio, a
 • Mabwysiadu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb yn unol ag Adran 17 o Atodlen 3 o'r Ddeddf.

Nid yw'r SAB yn cymeradwyo nac yn mabwysiadu systemau draenio sy'n:

 • rhan o'r rhwydwaith ffyrdd strategol
 • rhan o'r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol
 • rhai sy'n rhan o harbwr
 • gwasanaethu datblygiad a ganiateir sydd dan 100 metr sgwâr ac
 • sy’n cael eu hadeiladu gan y bwrdd draenio mewnol o dan eu swyddogaethau yn Neddf Draenio Tir 1991.

Mae'r SAB yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu unrhyw ran o system ddraenio sy'n gwasanaethu mwy nag un eiddo.

Bydd yn rhaid i ddatblygwyr ymrwymo i gytundeb mabwysiadu cyfreithiol fel rhan o'r broses rhoi caniatâd SAB.

Mae’r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) yn cymeradwyo ond ni fydd yn mabwysiadu system ddraenio mewn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw gan arian cyhoeddus. Ffyrdd sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan arian cyhoeddus yw’r rheiny yr oedd adran 41 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn berthnasol iddynt.

Cynigir gwneud trefniadau pontio fel a ganlyn:

 • O ran safleoedd a datblygiadau presennol sydd â chaniatâd cynllunio neu ystyrir bod caniatâd wedi'i roi iddynt (p'un a yw'n amodol ar unrhyw amodau sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ai peidio - ond gweler isod), neu safleoedd lle mae cais dilys wedi dod i law ond nid oes penderfyniad yn ei gylch erbyn 7 Ionawr 2019, ni fydd angen i'r rheiny wneud cais am gymeradwyaeth SAB.
 • Bydd angen cael cymeradwyaeth SAB o hyd os cafodd y caniatâd cynllunio ei roi yn amodol ar amod sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ac na wneir cais am gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl cyn 7 Ionawr 2020.

Mae ffïoedd y cais yn gymesur â maint a graddfa'r ardal adeiladu.

Ardal y Datblygiad Cyfrifiad
< neu = 0.5 hectar £350 + £70 fesul 0.1 hectar
> 0.5 a < neu = 1 hectar £700 + £50 fesul 0.1 hectar
> 1 a < neu = 5 hectar £950 + £20 fesul 0.1 hectar
> 1 a < neu = 5 hectar £1750 + £10 fesul 0.1 hectar

Ffïoedd Archwilio'r Safle

Fel rhan o ganiatâd SAB, bydd archwiliadau safle'n cael eu pennu a'u cytuno arnynt.  Bydd y rhain yn sicrhau bod y gwaith adeiladu'n bodloni'r safonau gofynnol ac yn sicrhau cydymffurfiaeth gyffredinol â'r caniatâd. Bydd ffïoedd yn cael eu pennu'n genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.

Bondiau

Byddwn yn gofyn am daliad o fond nad yw'n gysylltiedig â pherfformiad er mwyn sicrhau bod y system ddraenio'n cael ei hadeiladu yn unol â'r safonau y cytunwyd arnynt.

Ffïoedd Cynnal a Chadw (ar gyfer systemau draenio a fabwysiedir gennym ni yn unig)

Byddwn yn codi ffi cynnal a chadw ar y rheiny sy'n defnyddio'r systemau draenio a fabwysiedir.  Mae'r ffïoedd hyn yn cynnwys gwaith cynnal a chadw ac archwiliadau blynyddol am byth.

O dan baragraff 11(5) o Atodlen 3, mae'n ofynnol bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn pennu'r canlynol:

 • cais mewn perthynas â datblygiad sy'n destun cais am Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017 o fewn cyfnod o 12 wythnos, sy'n dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl iddo gael cais dilys, neu
 • unrhyw gais arall a wneir o fewn cyfnod o 7 wythnos, sy'n dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl iddo gael cais dilys.

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/09/2018

Cynllunio