Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/04/2022

Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Atodlen 3) yn sefydlu Cyrff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SABs) mewn Cynghorau Sir ac yn ei gwneud hi'n ofynnol i ddatblygiadau newydd gynnwys nodweddion Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) sy'n cydymffurfio â safonau cenedlaethol.

Fel rhan o'n swyddogaethau fel SAB, byddwn yn gwneud y canlynol:

 • gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau am systemau draenio ar gyfer datblygiadau lle bo gwaith adeiladu'n effeithio ar ddraenio, a
 • mabwysiadu a chynnal a chadw systemau draenio dŵr wyneb yn unol ag Adran 17 o Atodlen 3 o'r Ddeddf. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr ymrwymo i gytundeb mabwysiadu cyfreithiol fel rhan o'r broses rhoi caniatâd.
 • cymeradwyo system ddraenio ar ffordd sy'n cael ei chynnal a'i chadw ag arian cyhoeddus ond ni fydd yn ei mabwysiadu. Ffyrdd sy'n cael eu cynnal a'u cadw gan arian cyhoeddus yw'r rheiny y mae Adran 41 o Ddeddf Priffyrdd 1980 yn berthnasol iddynt.

Yn achos yr holl ddatblygiadau newydd sy'n cynnwys mwy nag 1 tŷ preswyl neu le bo'r ardal adeiladu'n 100 metr sgwâr neu'n fwy, bydd angen cyflwyno SuDS, sy'n dangos y cydymffurfir â safonau statudol SuDS o ran y gwaith dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw y systemau draenio dŵr arwyneb ar ddatblygiadau newydd.

Gallwch gyflwyno'ch cais ynghyd â'ch cais cynllunio neu fel cais ar wahân.

Ni chaiff y gwaith adeiladu ddechrau oni bai bod y system ddraenio ar gyfer y gwaith wedi'i chymeradwyo.

Gall SuDS gael eu defnyddio'n effeithiol mewn ardaloedd gwledig a threfol er mwyn cefnogi ailddatblygiadau a datblygiadau newydd a lleihau'r risg o lifogydd yn sgil dŵr wyneb a chreu cyfleoedd ar gyfer gwell ansawdd dŵr, cynefinodd bio-amrywiol ffyniannus a llecynnau hamdden cymunedol newydd.

Daeth y ddeddfwriaeth hon i rym ar 7 Ionawr 2019. O ran safleoedd a datblygiadau presennol sydd â chaniatâd cynllunio neu ystyrir bod caniatâd wedi'i roi iddynt (p'un a yw'n amodol ar unrhyw amodau sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ai peidio), neu safleoedd lle mae cais dilys wedi dod i law ond nid oes penderfyniad yn ei gylch erbyn 7 Ionawr 2019, ni fydd angen i'r rheiny gyflwyno cais SuDS.

Bydd angen cael cymeradwyaeth o hyd os cafodd y caniatâd cynllunio ei roi yn amodol ar amod sy'n gysylltiedig â mater a gadwyd yn ôl ac na wneir cais am gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl cyn 7 Ionawr 2020.

Mae angen cymeradwyaeth SAB ar gyfer yr holl waith adeiladu sydd â goblygiadau draenio lle mae'r datblygiad neu'r ailddatblygiad yn fwy na phreswylfa sengl neu sy'n cynnwys adeiladu adeilad neu strwythur arall ar ddarn o dir sy'n 100 metr sgwâr neu'n fwy na hynny (oni bai ei fod yn dod o dan un o'r eithriadau penodol neu'r trefniadau trawsnewidiol).

Yn y ddeddfwriaeth ar gyfer draenio cynaliadwy:

 • Mae gwaith adeiladu yn golygu unrhyw beth a wneir sy'n gyfystyr â chreu adeilad neu strwythur arall, neu a wneir mewn cysylltiad â hynny neu wrth baratoi at hynny, ac
 • Mae gan waith adeiladu oblygiadau draenio os bydd yr adeilad neu'r strwythur yn effeithio ar allu'r tir i amsugno dŵr glaw.
 • Yn gyffredinol, diffinnir ardal adeiladu yn y rheoliadau ar gyfer draenio cynaliadwy fel adeiladu adeilad neu strwythur arall ar ddarn o dir 100 metr sgwâr neu fwy.

Nid ydym yn gyfrifol am gymeradwyo systemau draenio ac felly nid ydym yn mabwysiadu system sy'n:

 • rhan o'r rhwydwaith ffyrdd strategol
 • rhan o'r rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol
 • rhai sy'n rhan o harbwr
 • gwasanaethu datblygiad a ganiateir sydd dan 100 metr sgwâr ac
 • sy’n cael eu hadeiladu gan y bwrdd draenio mewnol o dan eu swyddogaethau yn Neddf Draenio Tir 1991.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig gwasanaeth cyn ymgeisio am ddim er mwyn trafod yn fanwl ofynion draenio eich safle a'r hyn y mae angen i chi ei gyflwyno gyda'ch cais.

Bydd hyn yn sicrhau bod y dyluniad SuDS arfaethedig yn addas, yn unol â'r safonau cenedlaethol, a bod y safle'n addas. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio'r gwasanaeth hwn cyn i chi gyflwyno eich cais llawn, er mwyn cyfyngu ar yr oedi o ran cymeradwyo a lleihau'r gost yn yr hirdymor.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth isod gyda'ch cais.

 • Eich manylion / manylion y safle
 • Ffi'r Cais
 • Datganiad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
 • Cydymffurfiaeth â'r Safonau Statudol Cenedlaethol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS)
 • Asesiad o'r Perygl Llifogydd
 • Hierarchaeth Rhyddhau Dŵr Arwyneb
 • Asesiad Ymdreiddio
 • Bond nad yw'n gysylltiedig â pherfformiad, Mabwysiadu, Gweithredu a Chynnal a Chadw
 • Rhestr Wirio ar gyfer Cais am Gynllun SuDS

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth cyn ymgeisio cyn i chi gyflwyno cais llawn.

Ar ôl i'ch cais wedi'i gwblhau ddod i law ynghyd â'r holl ddogfennau angenrheidiol a'r ffi gywir, byddwn yn prosesu'ch cais cyn pen 7 wythnos. Os yw'r datblygiad yn destun cais Datganiad Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol o dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017, gall hyn gymryd hyd at 12 wythnos.

Beth yw'r amserlen arferol ar gyfer penderfyniad?

• Gwneir penderfyniad ar y cais dilys gan y Tîm SAB o fewn 7 wythnos.

• Os yw'r datblygiad yn destun Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, gall gymryd hyd at 12 wythnos.

• Os na ellir gwneud y penderfyniad o fewn yr amserlen 7 neu 12 wythnos oherwydd bod angen gwybodaeth ychwanegol neu oherwydd gofynion yr ymgyngoreion, yna byddwn yn gofyn i chi gytuno ar estyniad o ran amser.

• Sylwch y gellir cymeradwyo neu wrthod ceisiadau dilys.

• Yn aml, bydd amodau ynghlwm wrth geisiadau dilys cymeradwy y mae'n rhaid eu bodloni cyn y gall y gwaith adeiladu ddechrau ar y safle. Nodwch fod gwaith adeiladu yn cynnwys gwaith paratoi safle ar gyfer y datblygiad cyfan.

Beth yw cais dilys?

• Rhoddir gwybodaeth i'r SAB i'w hasesu yn ôl y gofyn ac fe'i hamlinellir yn y ffurflen gais ac mae'n cynnwys talu ffi briodol.

Sut ydw i'n gwella fy siawns o lwyddo?

• Er mwyn cynyddu'r tebygolrwydd y caiff Cais Llawn am Systemau Draenio Cynaliadwy ei ddilysu'n llwyddiannus, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno ymholiad cyn-cyflwyno cais am Systemau Draenio Cynaliadwy yn rhad am ddim cyn dechrau. Mae'r broses cyn-cyflwyno cais am Systemau Draenio Cynaliadwy yn amlinellu mewn egwyddor sut rydych yn bwriadu rheoli'r dŵr wyneb o'ch datblygiad. Gall y tîm SAB roi adborth i chi ynglŷn â'ch cynigion draenio cyn i chi gyflwyno a thalu am Gais Llawn am Systemau Draenio Cynaliadwy.

Caiff y ffioedd eu cyfrifo ar sail maint yr ardal adeiladu.

 • Nid oes angen i chi wneud cais am ardaloedd adeiladu sy'n llai na 100 metr sgwâr (oni bai bod y cais yn cynnwys mwy nag un breswylfa).             
 • Bydd angen i chi gyflwyno'r ffi briodol gyda'ch cais.
 • Ceir gostyngiad o 50% ar gyfer ceisiadau a gyflwynir gan gynghorau cymuned.

Cyfrif Ffioedd

Ffioedd ychwanegol

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, ac yn amodol ar amod bod archwiliad(au) yn cael ei wneud o'r cynllun Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SuDS), bydd yna ffi archwilio o £168 ar gyfer pob archwiliad.

Gallai ceisiadau cymeradwy hefyd olygu ffioedd ychwanegol ar gyfer bondiau dros dro a allai fod yn ofynnol er mwyn sicrhau'r gwaith adeiladu, ynghyd â chynllun cynnal a chadw wedi'i ariannu ar gyfer y system ddraenio. Mae'r costau hyn yn amrywio yn dibynnu ar natur a maint y gwaith. Byddwch yn cael eich gwneud yn ymwybodol o'r gofynion fel rhan o'r broses gymeradwyo. Os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw agwedd ar y ffioedd, cysylltwch â'r tîm SAB yn uniongyrchol.

Mae'r ffioedd hyn yn seiliedig ar Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Atodlen 3, Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018.

Bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol wrth dalu - math o gais, cyfeirnod y cais neu enw a lleoliad y cais os nad oes cyfeirnod gennych eto, a'r ffi gywir.

 • Dros y ffôn - Rydym yn derbyn cardiau debyd Maestro, Solo neu Visa. Os hoffech siarad ag aelod o staff o'r tîm arianwyr, ffoniwch 01267 228686 yn ystod oriau swyddfa, 9am - 5pm.
 • Drwy'r post - Gwnewch eich siec yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin' a'i phostio i'r cyfeiriad isod: Cofrestriadau SAB, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
 • Yn bersonol ­- Gallwch dalu ag arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec yn eich hwb gwasanaeth cwsmeriaid yn Rhydaman, Caerfyrddin neu Lanelli.
 • Taliad BACS - anfonwch neges e-bost at CofrestriadauSAB@sirgar.gov.uk i gael rhagor o fanylion a sefydlu taliad BACS.

 

Mae sicrhau dull ariannu cynaliadwy ar gyfer hyd datblygiad yn amcan allweddol y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Mae gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy gyfrifoldeb am reoli a chynnal a chadw asedau'r systemau draenio cynaliadwy ar ôl iddynt gael eu mabwysiadu. Felly, nod symiau cymudedig yw sicrhau bod gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy'r adnoddau i gynnal a chadw'r asedau mae ef wedi eu mabwysiadu a darparu asedau newydd yn eu lle (pan fo'n briodol). Bydd effeithiolrwydd y systemau draenio cynaliadwy a'r manteision amryfal cysylltiedig yn dibynnu ar gynnal a chadw priodol.

Er mwyn sicrhau cysondeb ledled Cymru, dylid defnyddio arweiniad safonol y diwydiant, “Symiau Cymudedig ar gyfer Cynnal a Chadw Asedau Isadeiledd”, a luniwyd gan CSSC (Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru), i gyfrif symiau cymudedig ar gyfer yr holl asedau draenio sy'n cael eu mabwysiadu gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, ni waeth a oes cytundeb Adran 38 neu gytundeb cyfreithiol pwrpasol ar gyfer hyd y datblygiadau (60 – 120 o flynyddoedd).

Ystyrir y canlynol wrth gyfrif swm cymudedig:

 • Y gost amcangyfrifedig reolaidd o gynnal a chadw'r ased sy'n cael ei fabwysiadu e.e. bob chwe mis. Mae'r llawlyfr systemau draenio cynaliadwy yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am yr elfen hon.
 • Y gost yn y dyfodol o adfer yr ased neu ddarparu un newydd yn ei le (e.e. mae palmentydd hydraidd yn cael eu dylunio i bara am 20 mlynedd, a allai arwain at adnewyddu'r ased deirgwaith yn ystod oes y datblygiad.
 • Y cyfnod y mae angen y swm ar ei gyfer. Argymhella'r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Cynllunio a Thrafnidiaeth y dylid cyfrif symiau cymudedig ar gyfer adeileddau dros gyfnod o 120 o flynyddoedd ac y dylai'r cyfnod ar gyfer eitemau eraill fod yn 60 o flynyddoedd (yn sylfaenol, oes gyfan y datblygiad).
 • Y gyfradd llog blynyddol effeithiol a fydd yn dwyn elw ar swm a fuddsoddwyd cyn iddo gael ei wario, ar ôl ystyried effaith chwyddiant (a adwaenir fel y gyfradd ddisgownt, oddeutu 2.2%).

Argymhellir bod defnydd yn cael ei wneud o ganllawiau Cymdeithas y Syrfewyr Sir (CSS) i roi dealltwriaeth gyffredin ar gyfer datblygwyr a'r SAB.

 

Cynllunio