Cyngor ecoleg

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gall cynllunio ei wneud i gynnal a gwella bioamrywiaeth yn y Sir, gan gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a bod gan gadwraeth a gwelliant bioamrywiaeth rôl annatod o ran datblygu cynaliadwy ac mae'n hanfodol i lesiant cymdeithasol ac economaidd preswylwyr Sir Gaerfyrddin.

Gall datblygu ein hardaloedd trefol a gwledig gael effeithiau arwyddocaol gan arwain at ddirywiad mewn bioamrywiaeth. Fodd bynnag, gall datblygu hefyd gael effaith gadarnhaol ar achosion lle caiff nodweddion rheoli, adfer a gwella o ran cynefinoedd a rhywogaethau eu cynnwys yn y cynlluniau.

Mae'r gwasanaeth ecoleg cynllunio yn ceisio sicrhau bod darpariaethau deddfwriaethau a pholisïau cenedlaethol a'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu darparu ar lefel leol a bod ceisiadau cynllunio yn cynnwys y wybodaeth gywir sy'n dilyn canllawiau o ran arferion gorau. Nid yw'r angen am wybodaeth ynghylch bioamrywiaeth yn gyfyngedig i geisiadau cynllunio. Gall gynnwys ceisiadau ar gyfer Caniatâd Adeilad Rhestredig, Caniatâd Gorchymyn Gwarchod Coed, Caniatâd Ardal Gadwraeth a Hysbysiadau Dymchwel er enghraifft.

Bydd y wybodaeth ar ein gwefan yn helpu ymgeiswyr a datblygwyr i glustnodi'r potensial ar gyfer prosiectau a chynigion o ran effaith ar fioamrywiaeth. Yn ogystal bydd yn rhoi gwybod i swyddogion cynllunio ac ecolegwyr am lefel y wybodaeth sydd ei hangen i asesu'n ddigonol effeithiau cynnig datblygiad ar fuddiannau bioamrywiaeth.

Cynllunio