Cyngor ecoleg

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/08/2022

Rydym yn cydnabod y cyfraniad pwysig y gall cynllunio ei wneud i gynnal a gwella bioamrywiaeth yn y Sir, gan gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a bod gan gadwraeth a gwelliant bioamrywiaeth rôl annatod o ran datblygu cynaliadwy ac mae'n hanfodol i lesiant cymdeithasol ac economaidd preswylwyr Sir Gaerfyrddin.

Gall datblygu ein hardaloedd trefol a gwledig gael effeithiau arwyddocaol gan arwain at ddirywiad mewn bioamrywiaeth. Fodd bynnag, gall datblygu hefyd gael effaith gadarnhaol ar achosion lle caiff nodweddion rheoli, adfer a gwella o ran cynefinoedd a rhywogaethau eu cynnwys yn y cynlluniau.

Mae'r gwasanaeth ecoleg cynllunio yn ceisio sicrhau bod darpariaethau deddfwriaethau a pholisïau cenedlaethol a'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu darparu ar lefel leol a bod ceisiadau cynllunio yn cynnwys y wybodaeth gywir sy'n dilyn canllawiau o ran arferion gorau. Nid yw'r angen am wybodaeth ynghylch bioamrywiaeth yn gyfyngedig i geisiadau cynllunio. Gall gynnwys ceisiadau ar gyfer Caniatâd Adeilad Rhestredig, Caniatâd Gorchymyn Gwarchod Coed, Caniatâd Ardal Gadwraeth a Hysbysiadau Dymchwel er enghraifft.

Bydd y wybodaeth ar ein gwefan yn helpu ymgeiswyr a datblygwyr i glustnodi'r potensial ar gyfer prosiectau a chynigion o ran effaith ar fioamrywiaeth. Yn ogystal bydd yn rhoi gwybod i swyddogion cynllunio ac ecolegwyr am lefel y wybodaeth sydd ei hangen i asesu'n ddigonol effeithiau cynnig datblygiad ar fuddiannau bioamrywiaeth.

Cyngor Ecolegol i bawb sy'n cyflwyno ceisiadau cynllunio: Gwelliannau Bioamrywiaeth

Cynllunio