Ansawdd Dŵr - Ffosffad

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/03/2021

Ansawdd Dŵr - Ffosffad mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) Afonol a'r goblygiadau ar gyfer Cynllunio

Mae Sir Gaerfyrddin yn cael ei nodweddu gan ei rhinweddau amgylcheddol cyfoethog ac mae'n gartref i nifer o ardaloedd a nodweddion sydd wedi'u dynodi oherwydd eu pwysigrwydd amgylcheddol, gan gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) Afon Teifi ac Afon Tywi.

Yn dilyn tystiolaeth newydd am effeithiau amgylcheddol ffosffad mewn cyrsiau dŵr mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi asesu'r 9 ACA afonol yng Nghymru. Roedd yr asesiad hwn a oedd yn seiliedig ar dargedau tynnach ar gyfer ansawdd dŵr cyrsiau dŵr yn dangos bod ymlediad ffosfforws yn gyffredin yn afonydd ACA Cymru gyda dros 60% o'r cyrff dŵr yn methu'r targedau heriol.

O ganlyniad i'r methiant hwn, mae CNC wedi cyhoeddi 'cyngor cynllunio interim' i sicrhau nad yw'r capasiti amgylcheddol yn dirywio ymhellach. Mae'r 'cyngor' hwn yn ymwneud â phob ACA Afonol y mae ei dalgylch yn ymestyn i Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys Afon Teifi, Afon Tywi, Afon Gwy ac Afon Cleddau. Fel Awdurdod Cynllunio Lleol, mae'n ofynnol inni ystyried y cyngor a roddir gan CNC wrth wneud penderfyniadau cynllunio (ar gyfer datblygiadau unigol a chynlluniau datblygu lleol (CDLl)). O ganlyniad, bydd angen i unrhyw ddatblygiad arfaethedig yn nalgylch yr afon a allai gynyddu lefelau ffosffad ddangos tystiolaeth glir y gall y datblygiad ddangos niwtraliaeth neu welliant o ran ffosffad yn ei ddyluniad a/neu ei gyfraniad i'r corff dŵr. Yn y rhan fwyaf o achosion, prin fydd y capasiti i gysylltu â'r system garthffosiaeth gyhoeddus a bydd yn rhaid dod o hyd i ateb arall. Bydd y gofyniad hwn o ran ystyriaethau draenio yn effeithio ar yr holl ddatblygiadau sy'n cynyddu maint neu grynhoad gwastraff dŵr.

Mae cynllun i ddangos dalgylch yr afonydd yn Sir Gaerfyrddin ar gael i'w lawrlwytho. Mewn perthynas â'r ardaloedd hynny y tu allan i ddalgylchoedd yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol a nodwyd ar y map, hyd nes y rhoddir gwybod fel arall, gofynnir i chi gysylltu â'r Tîm Rheoli Datblygu yn Sir Gaerfyrddin cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio i nodi effaith y mater ffosffad ar eich datblygiad arfaethedig gan ei bod yn bosibl y bydd y map yn newid ar hyn o bryd.

LAWRLWYTHWCH fap dalgylcH (.JPG)

Mae'n ofynnol rhoi ystyriaeth sylweddol i gynigion draenio ar gyfer datblygiadau yn y dalgylchoedd hyn. Felly, cyn cyflwyno cais i'r Awdurdod Cynllunio Lleol dylai darpar ymgeiswyr gysylltu cyn gynted â phosibl â'n gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio i drafod a yw'r cynigion yn dderbyniol. 

  • Mae CNC wedi darparu cyngor cynllunio interim i ddatblygwyr. Gellir dod o hyd i'r canllawiau yma (dolen) ac maent yn cynnwys amlinelliad o'r math o ddatblygiad sy'n annhebygol o gael effaith ar lefelau ffosffad yn y cyrsiau dŵr.
  • Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach a manylach yn uniongyrchol ar wefan CNC.

Mae nodyn cyngor CNC yn amlinellu lle na all cais cynllunio yn nalgylchoedd Afon Teifi, Afon Tywi, Afon Gwy ac Afon Cleddau ddangos tystiolaeth y byddai'r cynnig datblygu yn arwain at niwtraliaeth neu welliant o ran ffosffad, yn anffodus ni fyddai'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu cefnogi'r cais ar hyn o bryd. Mae hyn yn adlewyrchu'r effaith annerbyniol ar ansawdd dŵr yr afonydd sydd wedi'u dynodi'n sensitif yn ACA.

Mae swyddogion yn gweithio ar ddeall goblygiadau llawn canllawiau CNC ar gyfer ceisiadau cynllunio cyfredol a chynnydd y CDLl Diwygiedig. Mae cyngor CNC yn arwain at oblygiadau sylweddol o ran cynigion datblygu mewn rhannau o Sir Gaerfyrddin ac rydym yn gweithio gyda CNC a'n swyddogion ecoleg i sicrhau ein bod yn gallu symud cynigion datblygu nad ydynt yn niweidio capasiti amgylcheddol ein cyrsiau dŵr yn eu blaenau. Rydym hefyd yn cydweithio â CNC i ddeall y materion ehangach a nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer yr holl gynigion, er mwyn dod o hyd i atebion sy'n cydymffurfio â gofynion y cyngor cynllunio interim newydd.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon cyn gynted ag y gallwn er mwyn rhoi gwybod ichi am gynnydd ac ateb unrhyw gwestiynau cyffredin.

Cynllunio