Arfarniad Cynaliadwyedd a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/10/2020

Yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Diben yr Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) yw arfarnu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y CDLl. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn ystyried strategaeth, polisïau a chynigion y CDLl i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn bwysig o ran dangos bod y CDLl yn gadarn. Mae’r rhaid i’r Arfarniad Cynaliadwyedd gynnwys gofynion rheoliadau’r Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau).

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill. Yr enw ar hyn yw Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.