Arfarniad Cynaliadwyedd a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/12/2018

Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol y CDLl

Diben yr Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) yw arfarnu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y CDLl. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn ystyried strategaeth, polisïau a chynigion y CDLl i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn bwysig o ran dangos bod y CDLl yn gadarn. Mae’r rhaid i’r Arfarniad Cynaliadwyedd gynnwys gofynion rheoliadau’r Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau).

Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd o'r Strategaeth a Ffefrir

Ail cam broses yr Arfarniad Cynaliadwyedd yw Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd. Mae’n arfarnu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLl. Mae hyn yn cynnwys y Weledigaeth, yr Amcanion Strategol, yr Opsiynau Twf a'r Dewisiadau Gofodol. Mae hefyd yn arfarnu'r Polisïau Strategol ac yn amlinellu'r fframwaith monitro a fydd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y CDLl a fabwysiadwyd yn cyflawni yn erbyn y Fframwaith Cynaliadwyedd.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.

Yr ydym yn awyddus i gael adborth gan bob parti sydd â diddordeb. Bydd yr adroddiau yn cael eu hadolygu yn sgil yr ymatebion a geir a bydd yn cael ei ddefnyddio i lywio Adnau'r Cynllun Datblygu Lleol.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ddydd Mercher 12 Rhagfyr hyd at ddydd Gwener 8 Chwefror 2019.