Arfarniad Cynaliadwyedd a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/05/2019

Yr Arfarniad Cynaliadwyedd a'r Asesiad Amgylcheddol Strategol y CDLl

Diben yr Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) yw arfarnu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y CDLl. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn ystyried strategaeth, polisïau a chynigion y CDLl i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn bwysig o ran dangos bod y CDLl yn gadarn. Mae’r rhaid i’r Arfarniad Cynaliadwyedd gynnwys gofynion rheoliadau’r Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau).

Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd o'r Strategaeth a Ffefrir

Ail cam broses yr Arfarniad Cynaliadwyedd yw Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad Cynaliadwyedd. Mae’n arfarnu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLl. Mae hyn yn cynnwys y Weledigaeth, yr Amcanion Strategol, yr Opsiynau Twf a'r Dewisiadau Gofodol. Mae hefyd yn arfarnu'r Polisïau Strategol ac yn amlinellu'r fframwaith monitro a fydd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y CDLl a fabwysiadwyd yn cyflawni yn erbyn y Fframwaith Cynaliadwyedd.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Adroddiad Sgrinio

Mae Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn rhoi asesiad rhagarweiniol, lefel uchel o'r Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLl. Ar hyn o bryd, nod yr adroddiad yw nodi safleoedd Ewropeaidd y gallai'r CDLl diwygiedig effeithio arnynt, a nodi effaith tebygol posibl sylweddol y gallai'r CDLl diwygiedig ei chael. Mae hefyd yn nodi cynlluniau, rhaglenni a phrosiectau eraill a allai, gyda'i gilydd, gael effaith o'u hystyried ochr yn ochr ag effeithiau'r CDLl diwygiedig. Nid yw'r Strategaeth a Ffefrir yn nodi unrhyw ddyraniadau sy'n benodol i safleoedd ac felly bydd proses sgrinio mwy manwl ar gyfer yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn cael ei gynnal ar fersiwn Adnau'r CDLl.