Arfarniad Cynaliadwyedd a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae cyfnod ymgynghori pellach ar gyfer cyflwyno sylwadau ar y CDLl Diwygiedig Adneuo bellach ar agor. Mae Adroddiadau’r Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd wedi eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad pellach.

Mae'r cyfnod ymgynghori ychwanegol hwn yn cael ei gynnal o ganlyniad i’r modd yr amharodd y pandemig Covid-19 ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori cychwynnol ynghylch yr Arfarniad Cynaliadwyedd a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (a ddaeth i ben ddydd Gwener 27 Mawrth 2020). Yn hyn o beth, mae'r Cyngor yn cydnabod yr effaith a gafodd y cyfnod o gyfyngiadau symud ar yr ymgynghoriad a gallu'r cyhoedd i gyfrannu a chynnig sylwadau effeithiol cyn y dyddiad cau.

Mae’r cyfnod ymgynghori 3 wythnos ychwanegol hwn yn rhoi cyfle i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud gyflwyno sylwadau ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Dylid cyflwyno sylwadau rhwng 11 Medi a 4:30pm fan hwyraf, 2 Hydref 2020.

Ni ddylai'r rheiny sydd wedi cyflwyno sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol ailgyflwyno eu sylwadau gwreiddiol. Sylwer nad ydym yn ymgynghori eto ynghylch y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer Cilfach Tywyn a Chaeau'r Mynydd Mawr.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Yr Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Diben yr Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) yw arfarnu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y CDLl. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn ystyried strategaeth, polisïau a chynigion y CDLl i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn bwysig o ran dangos bod y CDLl yn gadarn. Mae’r rhaid i’r Arfarniad Cynaliadwyedd gynnwys gofynion rheoliadau’r Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau).

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor asesu a fydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig yn debygol o gael effaith sylweddol ar gyfanrwydd unrhyw Safle Ewropeaidd boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar ben ei hun, neu drwy gyfuniad o gynlluniau a phrosiectau eraill. Yr enw ar hyn yw Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr, ond ar wahân i'r Asesiad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol, a bydd canfyddiadau bob proses yn llywio bob asesiad. Dylid cynnal yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drwy gydol y broses o baratoi'r CDLl.