Cynllun Adnau

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/04/2020

Mae’r cyfnod ymgynghori ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r CDLl Adneuo wedi terfyn.

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn gosod strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol, cynigion a dyraniadau datblygu. Mae'r Cynllun yn cwmpasu ardal Sir Gaerfyrddin ac eithrio'r Parc Cenedlaethol.

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn nodi ac yn dyrannu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi ymhle y mae hawl defnyddio'r tir i'r dibenion hyn a dibenion eraill. Mae hefyd yn nodi'r meysydd lle mae polisïau, a gynlluniwyd i warchod a gwella'r amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol, yn berthnasol.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Cynllun rhwng 29 Ionawr a 27 Mawrth 2020, a rhoddwyd cyfle i bartïon sydd â diddordeb ac aelodau'r cyhoedd i gefnogi neu wrthwynebu'r cynllun. Mae dogfennau ategol pellach ar gael fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth.

Cafodd Adroddiadau Arfarnu Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori, yn ogystal â Chanllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau’r Mynydd Mawr a Chilfach Tywyn. Gellir gweld y rhain trwy’r ddolennu isod.

Cynllunio