Cynllun Adnau

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae cyfnod ymgynghori pellach ar gyfer cyflwyno sylwadau ar y CDLl Diwygiedig Adneuo bellach ar agor. Mae Adroddiadau’r Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd wedi eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad pellach.

Mae'r cyfnod ymgynghori ychwanegol hwn yn cael ei gynnal o ganlyniad i’r modd yr amharodd y pandemig Covid-19 ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori cychwynnol ynghylch y CDLl Diwygiedig Adneuo (a ddaeth i ben ddydd Gwener 27 Mawrth 2020). Yn hyn o beth, mae'r Cyngor yn cydnabod yr effaith a gafodd y cyfnod o gyfyngiadau symud ar yr ymgynghoriad a gallu'r cyhoedd i gyfrannu a chynnig sylwadau effeithiol cyn y dyddiad cau.

Mae’r cyfnod ymgynghori 3 wythnos ychwanegol hwn yn rhoi cyfle i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud, gyflwyno sylwadau ar y CDLl Diwygiedig Adneuo. Dylid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig, rhwng 11 Medi a 4:30pm fan hwyraf, 2 Hydref 2020.

Sylwer os gwelwch yn dda y bydd yr holl sylwadau a gyflwynir ar gael i'r cyhoedd eu gweld, ac na ellir eu trin yn gyfrinachol. Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio mor glir â phosibl beth rydym yn ei wneud â'ch data personol.

Ni ddylai'r rheiny sydd wedi cyflwyno sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol ailgyflwyno eu sylwadau gwreiddiol. Sylwer nad ydym yn ymgynghori eto ynghylch y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer Cilfach Tywyn a Chaeau'r Mynydd Mawr.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn gosod strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol, cynigion a dyraniadau datblygu. Mae'r Cynllun yn cwmpasu ardal Sir Gaerfyrddin ac eithrio'r Parc Cenedlaethol.

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn nodi ac yn dyrannu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi ymhle y mae hawl defnyddio'r tir i'r dibenion hyn a dibenion eraill. Mae hefyd yn nodi'r meysydd lle mae polisïau, a gynlluniwyd i warchod a gwella'r amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol, yn berthnasol.

Mae dogfennau ategol pellach ar gael fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth.

Cynllunio