Cynllun Adnau

Diweddarwyd y dudalen ar: 13/02/2019

Dyma'r drafft llawn cyntaf ar gyfer CDLl sydd ar y gweill. Mae'r Cynllun Adnau yn nodi ac yn dyrannu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi ymhle y mae hawl defnyddio'r tir i'r dibenion hyn. Mae hefyd yn nodi'r meysydd lle mae polisïau – a gynlluniwyd i warchod yr amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol – yn berthnasol.

Bydd Adroddiad Arfarnu Cynaliadwyedd (ac Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd os bydd angen) hefyd yn cael ei baratoi a'i gyhoeddi.

Mae'r cynllun adnau hefyd yn nodi Strategaeth, Gweledigaeth, Polisïau Strategol a Pholisïau sy'n benodol i bwnc, a bydd yn destun ymgynghoriad ffurfiol fel bod modd cyflwyno unrhyw sylwadau newydd. Gall y sylwadau hyn gynnwys cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi neu o ran safleoedd datblygu newydd neu ddiwygiedig. Bydd y Cyngor yn cyhoeddi'r holl sylwadau a ddaw i law.

Bydd fersiwn adneuol y Cynllun yn cael ei baratoi yn 2019 a bydd yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn.

Cynllunio