Cynllun Adnau

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/03/2020

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymatebion i'r CDLl Adneuo yn parhau i fod 4:30pm ar 27 Mawrth 2020. Mae swyddfeydd y Cyngor ar gau i aelodau'r cyhoedd, ac yng ngoleuni hyn, a wnewch chi e-bostio eich sylwad atom: blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk. Os na allwch wneud hynny, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01267 228818, a byddwn yn eich cynorthwyo.

Yr ydym wedi cynhyrchu ein fersiwn adnau o Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin. Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn gosod strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol, cynigion a dyraniadau datblygu. Mae'r Cynllun yn cwmpasu ardal Sir Gaerfyrddin ac eithrio'r Parc Cenedlaethol. 

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn nodi ac yn dyrannu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi ymhle y mae hawl defnyddio'r tir i'r dibenion hyn a dibenion eraill. Mae hefyd yn nodi'r meysydd lle mae polisïau, a gynlluniwyd i warchod a gwella'r amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol, yn berthnasol.

Cynhelir ymgynghoriad ar y Cynllun rhwng 29 Ionawr a 4:30pm ar 27 Mawrth 2020, a fydd yn rhoi cyfle i bartïon sydd â diddordeb ac aelodau'r cyhoedd i gefnogi neu wrthwynebu'r cynllun. Mae dogfennau ategol pellach ar gael fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth.

Anogir ymatebwyr i gyflwyno sylwadau gan ddefnyddio'r adnodd ymgynghori ar-lein.

Fel arall, gallwch lawrlwytho ffurflen cynrychiolaeth. Dylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer gwneud sylwadau lle bynnag y bo'n bosibl a dylid ei hanfon drwy e-bost i blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk neu drwy'r post i'r Adain Blaen-gynllunio, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1LE erbyn 4:30pm ar 27 Mawrth 2020.

Mae Adroddiadau Arfarnu Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd wedi'u cyhoeddi ac maent ar gael at ddibenion ymgynghori.  Hefyd, mae Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau’r Mynydd Mawr a Cilfach Tywyn wedi'u cyhoeddi at ddibenion ymgynghori. Gelli’r gweld a gwneud sylwadau ar y dogfennau yma isod yn ogystal.

Cynllunio