Gorfodi cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Nodwch fod ein system meddalwedd fewnol yn cael ei diweddaru yn ystod mis Gorffennaf ac er na fydd yn cael llawer o effaith, mae'n anochel y bydd adegau pan fydd hynny'n amharu ar y gwasanaeth dros dro.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gall ein tîm gorfodi cynllunio ymchwilio i bosibiliadau o dorri rheolau cynllunio fel:

 • Gwaith adeiladu, gweithrediadau peirianyddol a newid defnydd tir neu adeiladau sydd angen caniatâd cynllunio, ond na chafwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer
 • Datblygiad sydd â chaniatâd cynllunio ond nid wedi’i wneud fel y cymeradwywyd
 • Methu â chydymffurfio ag amodau caniatâd cynllunio
 • Gwaith a wnaed i Adeilad Rhestredig heb ganiatâd
 • Symud neu docio coed a gwrychoedd wedi’u diogelu heb ganiatâd
 • Hysbysebion sydd angen caniatâd penodol o dan y Rheoliadau Hysbysebu, ond sy'n cael eu harddangos heb ganiatâd
 • Methu â chydymffurfio â gofynion y rhybuddion cyfreithiol cynllunio presennol, fel hysbysiadau gorfodi a hysbysiadau torri amodau
 • Tir blêr sy’n niweidio amwynder ardal.

Pan fyddwn yn derbyn cais i ymchwilio i achos honedig o dorri rheolau cynllunio, byddwn yn penderfynu pa flaenoriaeth y dylid ei rhoi i'r mater.

Byddai materion brys yn cynnwys:

 • Gwaith heb awdurdod i Adeilad Rhestredig neu goeden a ddiogelir
 • Dim cydymffurfiaeth â rhybuddion gorfodi presennol
 • Camau gorfodi o fewn amser cyfyngedig

Yn dilyn ymchwiliad, a fydd fel arfer yn cynnwys ymchwil i gefndir achos ac ymweliad safle, bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a oes angen cymryd camau pellach.

Dylid ond cymryd camau gorfodi pan fydd yn gwbl angenrheidiol a bod pob dull arall o ddatrys y mater wedi methu.

Os yw'r Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn aflwyddiannus yn eu trafodaethau, bydd y mater yn cael ei adolygu gan uwch swyddog i benderfynu a ddylid ystyried camau mwy ffurfiol.

Os oes angen cymryd camau gorfodi, yna gellir cyflwyno’r canlynol:

 • Hysbysiad torri rheolau cynllunio, a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog neu ddeiliad y tir roi rhagor o wybodaeth am weithgareddau a pherchnogaeth y tir. Dyma'r cam cyntaf tuag at gamau gorfodi ffurfiol.
 • Hysbysiad gorfodi, gan ddweud sut y gall rhywun fod wedi torri rheolaeth gynllunio, beth sydd angen ei wneud i unioni pethau, ac erbyn pryd mae angen gwneud hyn.
 • Hysbysiad torri amod os bydd rhywun yn methu â chadw at amod ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio, er enghraifft, pa amser y mae'n rhaid i fwyty cludfwyd gau.
 • Rhybudd tir blêr (rhybudd Adran 215). Gellir cyflwyno’r rhain lle mae gennym dystiolaeth glir o dir blêr neu adeiladau sy’n niweidio amwynder yr ardal.

Os na chydymffurfiwyd â gofynion yr hysbysiad gorfodi neu’r hysbysiad torri amod erbyn y dyddiad dyledus, bydd y Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn mynd ymlaen i ddilyn erlyniad yn y Llysoedd, gan gynnwys gofyn am waharddeb yn yr achosion mwyaf parhaus a niweidiol.

Os bydd y gwaith angen caniatâd cynllunio, ond yn ymddangos fel ei fod yn diwallu amcanion polisïau ein cynllun datblygu, byddwn fel arfer yn gofyn i bartïon â diddordeb wneud cais cynllunio i gadw'r datblygiad fel y gellir ystyried y mater yn ffurfiol, a gellir gofyn i gymdogion am eu barn. Gelwir hyn yn gais cynllunio 'ôl-weithredol'.

Os yw caniatâd yn annhebygol o gael ei ganiatáu, bydd y Tîm Cydymffurfiaeth Cynllunio yn gofyn am dynnu’r datblygiad heb awdurdod ymaith, ei leihau mewn maint i gwrdd â pharamedrau datblygu a ganiateir neu ddod â’r defnydd i ben. Bydd cyfnod addas o amser yn cael ei ganiatáu yn dibynnu ar yr hyn sydd angen ei wneud. Er enghraifft, efallai y bydd angen gweithrediad busnes i ddod o hyd i safle neu eiddo newydd.

Yn y dull hwn, mae’r mwyafrif llethol o achosion torri rheolau cynllunio yn cael eu datrys yn anffurfiol a thrwy drafod gyda pherchnogion a deiliaid y tir.

Ni fyddwn yn gallu cymryd camau gorfodi yn yr achosion canlynol:

 • Os nad yw’r gwaith angen caniatâd.
 • Os oes gan y datblygiad y caniatâd angenrheidiol yn barod.
 • Os yw'r gwaith wedi dod yn gyfreithiol oherwydd treigl amser, hyd yn oed os nad oedd wedi cael caniatâd yn y lle cyntaf.
 • Ystyrir mai mân doriad ydyw, heb unrhyw effeithiau sylweddol.
 • Pan nodir mater nad ydyw’n ymwneud â chynllunio. Yn yr achosion hyn byddwn yn trosglwyddo'r gŵyn i adran berthnasol y Cyngor neu gorff arall.

Os hoffech chi apelio yn erbyn cais neu wedi derbyn hysbysiad gorfodi yr ydych yn anghytuno ag ef, yna gallwch apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae'n rhaid i'r Arolygiaeth Gynllunio gael apêl cyn y dyddiad y daw’r hysbysiad gorfodi i rym.

Unwaith y bydd apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi yn cael ei chyflwyno, mae’r mater yn cael ei ohirio hyd nes y bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi ei benderfyniad. Nid yw erlyniad yn bosibl ar yr adeg hon.

Cynllunio