Perthi uchel

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/09/2018

Gan ein bod yn Awdurdod Lleol, rydym wedi derbyn pwerau o dan ran 8 o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 i ystyried cwynion ynghylch perthi uchel, ac i gynorthwyo trigolion sy’n pryderu am uchder perth.

Cyn i ni fedru ymwneud ag achos, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi ceisio datrys problem gyda chymydog, er enghraifft, cofnod ysgrifenedig o unrhyw sgyrsiau neu gyfarfodydd.

Gall perth addas fod yn ffin ddelfrydol i ardd a helpu i ddenu bywyd gwyllt newydd yno, ond gall y berth anghywir achosi effeithiau annymunol i chi neu i’ch cymdogion, megis ymsuddiant a cholli golau.

Mae Rhan 8 o’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn galluogi’r Cyngor i chwarae rhan yn y gwaith o farnu a yw ‘mwynhad rhesymol’ o’ch eiddo yn dioddef effaith niweidiol yn sgil uchder perth uchel. Yn y mwyafrif o achosion bydd hynny’n digwydd pan fo perth yn atal golau rhag cyrraedd eich eiddo.

Gall y cyngor chwarae rhan o dan yr amgylchiadau canlynol:

 • chi yw perchennog neu feddiannwr cyfredol eiddo domestig
 • mae’r berth yn un lled-fythwyrdd neu fythwyrdd
 • mae’r pryder ynghylch y berth yn ymwneud â’i huchder
 • mae’r berth dros 2 fetr o uchder o’i mesur o’r ddaear
 • mae eich ymdrechion i ganfod ateb gyda’ch cymydog wedi methu

Ni all y cyngor wneud y canlynol:

 • ymwneud â’r achos os yw eich pryder ynghylch y berth yn gysylltiedig ag ymsuddiant neu faterion eraill nad ydynt yn gysylltiedig â’i huchder;
 • gofyn i’r berth gael ei chlirio’n llwyr
 • mynnu bod y berth yn cael ei thorri i uchder llai na 2 fetr
 • rhoi pwerau i chi dorri perth eich cymydog

Mae gwefan gov.uk yn darparu canllawiau clir ar gyfer dod i gysylltiad â’ch cymydog pan fydd anghydfod.

Cyn cwyno’n ffurfiol am berth, mae’n ofynnol i chi geisio datrys pethau gyda’ch cymydog yn gyntaf.

Dylid cofnodi’r broses hon a rhaid cyflwyno manylion gyda’ch cais cyn i’r cyngor fedru ymwneud â’r achos.

Bydd eich cais yn cael ei ddychwelyd os na wnaed ymdrechion rhesymol i ddatrys y mater gyda’ch cymydog.

Mae’r Dros Berth yr Ardd yn helpu i nodi’r camau y mae angen eu cymryd. Mae’r rhain yn cynnwys ceisio defnyddio cyfryngwr annibynnol.

Mae Perthi Uchel: Cyflwyno Cwyn i’r Cyngor, yn egluro beth fydd yn digwydd os bydd y cyngor yn ymwneud â’r achos.

Mae’r ffurflen gais a’r nodiadau cyfarwyddyd yn cynnwys gwybodaeth am y ffïoedd a’r broses y byddech yn dod yn rhan ohoni petaech yn dymuno i ni ymwneud â’r mater.

Mae gan y naill barti neu’r llall yr hawl i apelio yn erbyn pa benderfyniad a wnawn. Mae gwybodaeth am y broses apelio ar gael ar wefan Gov.uk

Oes, mae’r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn galw am ffi o £120, a fydd yn talu am gost y gwaith gan swyddogion y cyngor.

Nid oes gweithdrefn ar gyfer hawlio’r ffi yn ôl oddi wrth berchennog y berth. Unwaith caiff cais ei dderbyn, ni ellir ad-dalu’r ffi.

Unwaith mae wedi derbyn cwyn ac wedi ystyried a ydyw’n bodloni’r profion cyfreithiol, bydd y cyngor yn ysgrifennu i egluro’r broses.

Byddwn yn cyhoeddi manylion y camau mae’n barnu eu bod yn angenrheidiol mewn ‘rhybudd adfer’ ffurfiol, a all gynnwys:

 • y camau i’w cymryd
 • amserlen ar gyfer y gwaith
 • neu gamau ataliol i sicrhau nad yw’r effaith niweidiol yn digwydd eto.

Tra bod y rhybudd adfer mewn grym bydd yn bridiant tir lleol ac yn rhwymo pob person sy’n berchennog neu feddiannwr presennol ar y tir a bennir yn y rhybudd.

Gall rhybudd adfer gael ei newid, ei dynnu’n ôl, neu gall y cyngor hepgor neu leddfu un o ofynion y rhybudd. 

Lawrlwytho ffurflen gwyno (.pdf) Canllaw ar gyfer llenwi'r ffurflen gwyno (.pdf)

Cynllunio