Rhoi gwybod am achos honedig o dorri rheolau cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/02/2019

Mae gennym ddyletswydd i ymchwilio i gŵynion ynghylch datblygiad y mae posibilrwydd ei fod wedi cael ei wneud heb ganiatâd cynllunio. Gallai'r gwaith hwnnw gynnwys:

  • codi neu ymestyn adeilad heb ganiatâd
  • newid defnydd adeilad heb ganiatâd
  • neu fethu cydymffurfio ag amodau sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio
  • nad yw'n cydymffurfio â chynllun cymeradwy

Ym mhob achos byddwn yn gwneud ymdrech i sicrhau bod y camau a gymerir yn gymesur â'r gyfraith gynllunio a dorrwyd. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i ateb i'r broblem sy'n cydymffurfio â'r gyfraith ac sy'n bodloni pawb sydd a wnelont â'r mater. Ni fyddwn yn ymwneud â materion sydd ond yn anghydfod rhwng cymdogion, ac, yn benodol, ni all ymwneud ag anghydfod ynghylch ffiniau. Wrth roi gwybod am bosibilrwydd o dorri cynllunio, mae angen y wybodaeth ganlynol arnom:

  • Bydd angen union leoliad y safle neu'r eiddo y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef.
  • Union natur y pryder h.y. yr achos honedig o dorri rheolau cynllunio.
  • Awgrym o unrhyw niwed a achoswyd/sy'n cael ei achosi.
  • Os yw'n bosibl, enw'r person/sefydliad cyfrifol a'r dyddiad a/neu'r amser y bu i'r achos o dorri rheolau ddechrau.

Gwneir pob ymdrech i gadw enw'r achwynydd yn gyfrinachol. Mewn sawl achos, un o swyddogion y Cyngor yw ffynhonnell wreiddiol y gŵyn. Fodd bynnag, yn aml darperir y dystiolaeth orau gan y sawl sydd agosaf at y man lle mae'r achos honedig o dorri rheolau cynllunio wedi digwydd. Mae'n debygol y bydd rhai achosion lle gallai amharodrwydd achwynydd i gael ei adnabod ac i roi tystiolaeth gael effaith ddifrifol ar y canlyniad.

Rhoi gwybod am achos honedig o dorri rheolau cynllunio

Cynllunio