Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/09/2022

Os oes angen caniatâd cynllunio, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cyn cyflwyno eich cais i ni.

Mae'r ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau cyn-ymgeisio statudol yn gyson drwy Gymru, er eu bod yn amrywio a dibynnu ar faint a graddfa'r datblygiad arfaethedig.

Mae'r rheoliadau'n mynnu ein bod ni'n ymateb yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i bob deisyfiad cyn-ymgeisio, os na fydd yr awdurdod a'r ceisydd yn cytuno i estyn y cyfnod hwnnw.

Dylai datblygiadau gan ddeiliaid tai fan leiaf ddisgwyl cael y wybodaeth a ganlyn yn eu hymateb ysgrifenedig:

  • Hanes cynllunio perthnasol y safle
  • Polisïau'r cynllun datblygu perthnasol a ddefnyddir wrth asesu'r cynnig datblygu
  • Canllawiau cynlluniau atodol perthnasol (h.y. dylunio, cadwraeth ac ati)
  • Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
  • Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, ar sail y wybodaeth uchod

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ceiswyr gael yr holl wybodaeth a restrir uchod, yn ogystal ag a yw'n debygol y gofynnir am unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Ardoll Seilwaith Cymunedol ac amcangyfrif o hyd a lled a swm y cyfraniadau hyn.  Mae'n ofynnol hefyd i ymgeiswyr gyflwyno adroddiad ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer yr holl geisiadau llawn neu amlinellol am gynigion 'mawr'.

Os na fydd y ceisydd wedi talu'r ffi briodol, ni fydd yn rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol dderbyn ffurflen deisyfu gwasanaeth cyn-ymgeisio.

Os, yn ein barn ni, y cyflwynir ffurflen deisyfu gwasanaeth cyn-ymgeisio heb y ffi gywir, byddwn yn esbonio i'r ymgeisydd cyn gynted ag sy'n bosibl, ar ffurf ysgrifenedig, na all y gwasanaeth cyn-ymgeisio ddechrau nes bod y ffi gywir wedi'i derbyn a nodi faint sy'n ddyledus.

Os telir ffi i ni ond bod y deisyfiad cyn-ymgeisio wedyn yn cael ei wrthod am ei fod yn annilys am ryw reswm ac eithrio bod y ffi anghywir wedi'i thalu, rhaid ad-dalu'r ffi honno.

Lawrlwythwch ffurflen ymholiadau cyngor cyn ymgeisio Ffioedd

Cynllunio