Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft (Canol Tref Llanelli)

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Fe wnaeth y cyfnod ymgynghori ar y Gorchymyn Datblygu Lleol Drafft (GDLl) rhedeg o Ragfyr 18 2017 hyd at Chwefror 9 2018. Mae’r ymgynghoriad bellach wedi cai.

Mae'r Cyngor wedi sefydlu 'Tasglu' gyda'r nod o oruchwylio gwaith adfywio canol tref Llanelli. Un mater allweddol y mae'r Tasglu am fynd i'r afael ag ef yw nifer yr unedau manwerthu gwag a'r amrywiaeth o ddefnydd yng nghanol y dref, gan gynnwys y lloriau uwch. Yn hynny o beth, rhoddwyd ystyriaeth i rôl a chyfraniad y polisi cynllunio wrth fynd i'r afael â materion o'r fath ac wrth hwyluso buddsoddi a helpu i gymell datblygiad.

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Gorchymyn yn cydnabod rôl newidiol canol y dref yn gyrchfan a lleoliad byw yn ogystal â chanolfan fanwerthu. Mae'n cynnig cyflwyno trefn gynllunio ganiataol a fyddai'n caniatáu newidiadau penodol o ran defnydd sy'n golygu nad yw'r ymgeisydd yn gorfod cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio. Gallwch lawrlwytho'r dogfennau ategol a ddefnyddiwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

Cynllunio