Sut y gwneir penderfyniadau cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gellir penderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio ar sail y materion hynny sy'n berthnasol i gynllunio yn unig (ystyriaethau perthnasol). Mae'r rhai mwyaf cyffredin o'r rhain yn cynnwys:

 • Effaith ar draffig, mynediad, diogelwch ffyrdd a pharcio
 • Maint, golwg ac effaith ar yr ardal o gwmpas ac ar y cymdogion cyfagos
 • Colli golau
 • Edrych dros eiddo arall a cholli preifatrwydd
 • Effaith ar gadwraeth natur a cholli coed
 • Effaith ar Adeiladau Rhestredig a/neu Ardaloedd Cadwraeth
 • Rhywbeth sy'n groes i bolisi'r Cyngor
 • Sŵn a tharfu'n deillio o'r modd y caiff ei ddefnyddio
 • A fyddai'r defnydd a wneir yn briodol i'r ardal

Yn aml mae pobl yn dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch materion na ellir eu hystyried oherwydd nad ydynt yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth gynllunio. Mae'r gwrthwynebiadau cyffredin yn cynnwys:

 • Gostwng gwerth eiddo
 • Colli golygfa
 • Materion preifat rhwng cymdogion megis anghydfodau ynghylch waliau cydrannol, difrodi eiddo, hawliau tramwy preifat, cyfamodau neu gyffelyb
 • Problemau sy'n gysylltiedig â gwaith adeiladu megis sŵn, llwch a tharfu gan gerbydau adeiladu (os ydych yn cael y problemau hyn mae'n bosibl y gall Tîm Iechyd yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd fod o gymorth)
 • Cystadlu rhwng cwmnïau
 • Materion saernïol a rhagofalon tân (yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth rheoli adeiladu)
 • Mathau eraill o ddatblygiad y gallech chi fod yn eu ffafrio.

Mae gan reolwyr cynllunio bwerau i benderfynu ynghylch rhai ceisiadau a byddant hwy'n ystyried eich sylwadau ysgrifenedig. Os bydd angen i gais gael ei ystyried gan Bwyllgor, bydd swyddogion cynllunio yn ysgrifennu adroddiad sy'n cynnwys argymhelliad a chrynodeb o'r sylwadau a ddaeth i law. Cyflwynir yr adroddiad i'r Pwyllgor priodol, a fydd yn cynnwys Cynghorwyr wardiau etholedig.

Mewn rhai amgylchiadau mae'n bosibl y cewch gyfle i siarad mewn cyfarfod o'r pwyllgor. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch siarad yn y cyfarfodydd hyn, cysylltwch â'r swyddog cynllunio sy'n ymdrin â'r cais, cyn gynted â phosibl. Bydd y Pwyllgor yn ystyried eich sylwadau ynghyd â'r materion cynllunio eraill sy'n ymwneud â'r achos. Nid oes rheidrwydd ar y Pwyllgor i dderbyn argymhelliad y swyddog cynllunio. Gall roi neu wrthod caniatâd cynllunio. 

Gallwch ddilyn hynt y cais cynllunio ar-lein a gweld dogfennau cysylltiedig, gan gynnwys yr hysbysiad penderfyniad. 

Dod o hyd i gais cynllunio

Cynllunio