Torri rheolau cynllunio

3. Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio

Cyn i chi ofyn i ni ymchwilio i fater cynllunio, a oeddech yn gwybod nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau o waith adeiladu?  Gelwir hyn yn ddatblygiad a ganiateir. Os nad ydych yn gwybod beth sy'n cael ei ganiatáu ac nad yw'n cael ei ganiatáu, darllenwch y wybodaeth hon gan Lywodraeth Cymru ynghylch y math o ddatblygiad y gellir ei wneud heb ganiatâd cynllunio.

Dylech hefyd gadarnhau a oes gan y safle ganiatâd cynllunio. Gallwch chwilio am gais cynllunio ar-lein yn ôl lleoliad, dyddiad a mwy. Ni fydd yn cymryd yn hir a byddwch yn gallu gweld a yw'r safle wedi cael caniatâd cynllunio a pha amodau sydd ar waith.

Os ydych chi'n poeni ynghylch tarfu ar ystlumod, adar sy'n nythu neu dylluanod, gallwch roi gwybod am hyn i'r swyddog troseddau bywyd gwyllt yn yr heddlu.

Os ydych yn barod i fynd yn eich blaen, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Eich manylion
  • Lleoliad a manylion y broblem

Bydd y manylion a roddwch yn cael eu defnyddio i ymchwilio i'ch cwyn. Os gallwch ddarparu lluniau bydd hyn yn ein helpu o ran ein hymchwiliad.

Efallai y bydd yn rhaid i ni weithio gyda sefydliadau partner megis yr heddlu. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol gydag unrhyw un arall heb eich caniatâd.

Rhoi gwybod am achos o dorri rheolau cynllunio