Torri rheolau cynllunio

5. Cwyn ynghylch perth uchel

Gall perth fod yn ffin ddelfrydol i'ch cartref a denu bywyd gwyllt newydd i'ch gardd. Yn anffodus, gall rhai perthi achosi problemau i chi, neu'ch cymdogion, fel ymsuddiant a cholli golau.

O dan Ran 8 o'r Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol gallwch wneud cwyn a gofyn i ni asesu a yw uchder perth gyfagos yn effeithio ar 'fwynhad rhesymol' eich cartref. Mae'r gwasanaeth hwn yn costio £120. Ni ellir ad-dalu'r ffi a beth bynnag fo'r canlyniad ni allwch ei hawlio'n ôl gan berchennog y berth.

Ni allwn helpu o ran anghydfodau yn ymwneud â ffiniau neu ymsuddiant; rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth drwy ffonio 0800 702 2020 neu fynd i'w gwefan.

Dim ond os bydd popeth arall yn methu y dylech ofyn i ni ymwneud â'r mater. Os byddwch yn penderfynu gwneud cwyn bydd angen i chi roi tystiolaeth eich bod wedi ceisio datrys y sefyllfa gyda'ch cymydog. Cadwch gofnod o ddyddiadau a disgrifiad byr o'r hyn rydych wedi'i wneud, sut y gwnaethoch gysylltu â nhw, pwy oedd yn bresennol os oeddech wedi cwrdd a beth oedd y canlyniad.

Rhaid i chi naill ai fod yn berchen ar yr eiddo neu'n byw ynddo i wneud cwyn. Os nad ydych yn berchen ar yr eiddo, rhowch wybod i'ch landlord neu'r perchennog cyn i chi lenwi'r ffurflen hon.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Eich manylion.
 • Manylion y perchennog/landlord os nad eich eiddo chi ydyw.
 • Tystiolaeth eich bod wedi ceisio datrys y mater gyda pherchennog y berth.
 • Manylion/lluniau o'r berth a sut mae'n effeithio ar eich cartref.
 • Gwybodaeth am unrhyw gwynion blaenorol.
 • Taliad o £120

Byddwn yn adolygu'r wybodaeth rydych wedi'i darparu ac efallai y byddwn yn cynnal ymweliad safle. Os byddwn yn cytuno â'ch cwyn, byddwn yn anfon hysbysiad adfer ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys:

 • mesurau i'w cymryd
 • amserlen ar gyfer pryd y mae'n rhaid gwneud hyn
 • unrhyw waith y mae angen ei wneud yn y dyfodol i atal y broblem rhag digwydd eto.

Ni chawn ofyn:

 • bod y berth yn cael ei gwaredu'n gyfan gwbl.
 • bod y berth yn cael ei thorri i uchder llai na 2 fetr.
 • eich bod yn cael pwerau i dorri perth eich cymydog.

Mae gennych chi a pherchennog y berth yr hawl i apelio yn erbyn ein penderfyniad i'r Arolygiaeth Gynllunio.

Cwyn ynghylch perth uchel (.pdf)