Torri rheolau cynllunio

7. Camau gorfodi

Dim ond pan fydd yn gwbl angenrheidiol ac ar ôl i bob ffordd arall o ddatrys y mater fethu y bydd camau gorfodi'n cael eu cymryd.

Os bydd angen cymryd camau gorfodi, yna gellir cyflwyno'r canlynol:

Hysbysiad torri amodau cynllunio

Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog neu ddeiliad y tir roi rhagor o wybodaeth i ni am weithgareddau a pherchnogaeth y tir. Y cam cyntaf tuag at gamau gorfodi ffurfiol yw hwn.

Hysbysiad gorfodi

Bydd hyn yn esbonio:

  • Sut mae'r rheolau cynllunio wedi'u torri
  • Beth sydd angen ei wneud i unioni pethau
  • Erbyn pryd y bydd angen gwneud hyn.

Hysbysiad torri amodau

Bydd hwn yn cael ei gyflwyno os bydd rhywun yn methu â chadw at amod sy'n gysylltiedig â'i ganiatâd cynllunio, er enghraifft, pa amser y mae'n rhaid i siop cludfwyd gau.

Hysbysiad Adran 215

Gellir cyflwyno'r rhain lle mae gennym dystiolaeth glir bod tir neu adeiladau anniben yn niweidio'r ardal leol.

Os na chydymffurfiwyd â gofynion hysbysiad gorfodi neu hysbysiad torri amodau erbyn y dyddiad gofynnol, yna byddwn yn bwrw ymlaen ag erlyniad yn y llys, gan gynnwys ceisio gwaharddeb yn yr achosion mwyaf parhaus a niweidiol.