Cysylltu â ni

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli bellach ar agor.

Cofiwch y gallwch barhau i ddefnyddio 'Fy Nghyfrif Hwb' ar gyfer gwasanaethau a thaliadau ar-lein, trefnu debydau uniongyrchol ar gyfer taliadau rheolaidd fel y dreth gyngor.

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb:

  • Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.)
  • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.
  • Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.
  • Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.
  • Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron  na ffonau yn ystod yr ymweliad.

Bydd y desgiau arian yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli ar agor i gymryd taliadau am y dreth gyngor, ardrethi busnes, rhenti Cyngor, dirwyon parcio, taliadau llety dros dro, ffioedd trwyddedu, rheoliadau adeiladu a ffioedd cynllunio. Cofiwch bydd y desgiau arian ar gau rhwng 1pm a 1.45pm bob dydd.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os hoffech chi siarad â rhywun gallwch ffonio ni ar 01267 234567, rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 8:30am a 6:00pm. Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar 0300 333 2222. Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6pm a hyd at 8.30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Os ydych yn fyddar neu drwm eich clyw, ac yn defnyddio ffôn tecst, gallwch gysylltu ag unrhyw rif ffôn yn y Cyngor drwy roi 18001 cyn y rhif. Gallwn hefyd drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion ar gyfer unrhyw apwyntiadau ar unrhyw apwyntiadau sydd gennych gyda ni. Cysylltwch â ni i drefnu hyn.

Rydym hefyd yn cyhoeddi diweddariadau yn rheolaidd ynghylch newidiadau i wasanaethau, newyddion a digwyddiadau ar Twitter a Facebook. Gallwn ymateb i ymholiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9 - 5pm.

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.