Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli
Hwb, 36 Stryd Stepney, Llanelli, SA15 3TR

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn
Dydd Sul

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Bwth Talu Hunanwasanaeth: Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym. Os nad ydych am ddefnyddio ein Bwth Talu Hunanwasanaeth neu os oes arnoch angen gwneud taliad lle nad oes gennych gyfrif gallwch ymweld â'n desg dalu ar y safle.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio Vauxhall. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl
 • Maes Parcio Aml-lawr Stryd Murray. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl

Dydd Llun

Mae ein hystafell TG ar agor rhwng 9am a 5pm bob dydd Llun. Dewch i ddefnyddio ein cyfrifiaduron i ymgeisio am swyddi neu i'ch helpu o ran ymholiadau cyffredinol i'r Cyngor. Gall un o aelodau ein tîm eich helpu os oes angen unrhyw gymorth arnoch. Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Mawrth - Cymorth cyflogaeth

Ar ddydd Mawrth, gallwn eich helpu i gael gwaith drwy eich cyfeirio at amrywiaeth o raglenni gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith, a phrosiectau Cyfuno a Gwaddol. Mae cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig:

 • Cymorth a sgiliau i chwilio am swydd
 • Hyfforddiant
 • Addysg
 • Cymorth i gael cyflogaeth
 • Lleoliadau gwaith a mwy.

Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Mercher - Diwrnod Cymunedol

Bob bore dydd Mercher, bydd gennych gyfle i gwrdd â thîm canol tref Heddlu Dyfed-Powys. Galwch heibio unrhyw amser i drafod unrhyw bryderon sydd gennych.

Ar ddydd Mercher cyntaf y mis, byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau galw heibio a ddarperir gan sefydliadau'r trydydd sector ac elusennau, gan gynnwys cymorth i gyn-filwyr.

Dydd Iau - Cymorth Cyflogaeth

Ar ddydd Iau, gallwn eich helpu i gael gwaith drwy eich cyfeirio at amrywiaeth o raglenni gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno a Gwaddol. Mae cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig:

 • Cymorth a sgiliau i chwilio am swydd
 • Hyfforddiant
 • Addysg
 • Cymorth i gael cyflogaeth
 • Lleoliadau gwaith a mwy.

Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Gwener - Cymorth Tai

Os ydych eisoes ar y gofrestr tai ac mae angen cymorth arnoch i gyflwyno cynnig am eiddo newydd, mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad a bydd ein staff yn eich helpu drwy'r broses.