Larymau personol/dyfeisiau monitro

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/04/2019

Mae amrywiaeth o ddyfeisiau monitro a larymau personol sy'n gallu eich helpu i barhau i fyw gartref yn ddiogel ac yn annibynnol.

Llinell Gofal

Gwasanaeth larwm personol yw Llinell Gofal ac mae’n cael ei ddarparu gan ni. Mae’r larwm yn cael ei fonitro 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, pob diwrnod o’r flwyddyn, ac mae’n cynnig tawelwch meddwl llwyr i chi a’ch anwyliaid drwy wasgu botwm.

Mae’r gwasanaeth yn denu amrywiaeth eang o bobl ag anghenion gwahanol o bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain (gan eu bod yn gwybod bod help bob amser wrth law) i’r rheiny sy’n byw gyda chyflyrau meddygol, anawsterau dysgu neu broblemau symud o bosibl (gan ei fod yn eu galluogi i barhau i fyw’n annibynnol). Mae’n cynnig sicrwydd i aelodau o’r teulu, gan eu bod yn gwybod bod eu hanwyliaid yn gallu cael help ar unwaith, os oes arnynt ei angen.

Mae’r larwm yn hawdd iawn i’w ddefnyddio a gellir ei wisgo o amgylch y gwddf neu’r arddwrn. Mae’n gweithio o amgylch ac yn eich cartref. Drwy wasgu’r botwm coch ar eich larwm, gallwch gysylltu â’n canolfan alwadau penodedig 24 awr y dydd. Felly, os bydd argyfwng neu os byddwch yn cwympo, rydych yn sicr o gael help yn gyflym.

Gall Llinell Gofal cael ei osod mewn un ymweliad. Mae’n hawdd gwneud cais am larwm. Y cyfan mae’n rhaid ichi ei wneud yw cysylltu â Llinell Gofal drwy ffonio 0300 333 2222 neu hala e-bost i llinellgofal@sirgar.gov.uk.

Tele-ofal

Mae Tele-ofal yn system syml sy'n gallu rhoi gwybod inni pan fydd argyfwng yn eich cartref ac yn ein galluogi i drefnu bod cymorth ar ei ffordd i chi cyn gynted ag sy'n bosibl. Mae Tele-ofal yn cynnig gwasanaeth monitro a chymorth 24 awr ac mae wedi'i gysylltu â chanolfan alwadau (Llinell Gofal a Mwy) fel y gall rhywun siarad â chi i gael gwybod beth sydd wedi digwydd a threfnu i rywun ddod i'ch helpu os oes angen, neu er mwyn trefnu i aelod o'r teulu neu ffrind gael gwybod a chysylltu â chi. Yn ogystal â'ch helpu i barhau i fyw'n annibynnol gartref, gall roi tawelwch meddwl i'ch gofalwr gan y bydd yn gwybod y bydd yn clywed ar unwaith os bydd problem.

Mae'r bobl a allai gael budd o ddefnyddio gwasanaeth Tele-ofal yn cynnwys y rheiny sy'n colli cof neu sydd â dementia, yr henoed, a phobl ag anabledd corfforol, afiechyd cronig neu nam synhwyraidd, yn ogystal â'r rheiny sydd ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl.

Er mwyn derbyn gwasanaeth Tele-ofal bydd angen ichi gysylltu â ni. Yna byddwn yn trafod â chi yr hyn sy'n bwysig er mwyn eich helpu chi i fyw'n annibynnol gartref. Hefyd byddwn yn cynnal asesiad o'ch anghenion i benderfynu a ydych yn gymwys i gael y gwasanaeth Tele-ofal a pha gostau all fod yn gysylltiedig â hynny. 

Gwneud cais am asesiad