Rhannu Cartref

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/08/2020

Mae Rhannu Cartref yn brosiect sy’n gallu dod â phobl sydd ag ystafell sbâr ynghyd â phobl sy’n barod i sgwrsio a helpu o amgylch y tŷ yn gyfnewid am lety fforddiadwy a chymdeithasol.

Mae prosiect Rhannu Cartref yn gweithio oherwydd bod perthynas newydd, sydd wedi’i chynllunio i greu buddion i’r ddau berson, wedi’i chydbwyso ag eglurder a threfniadau i ddiogelu pawb.

Sut mae Rhannu Cartref yn gweithio?

Mae deiliad tŷ sydd angen ychydig bach o gymorth i fyw’n annibynnol yn ei gartref ei hun yn cael ei baru â Rhannwr Cartref sy’n chwilio am le i fyw ac sy’n gallu rhoi cymorth.
 
Fel arfer, ni fydd rhent yn cael ei godi, ond mae biliau’r cartref yn cael eu rhannu, ac yn gyfnewid am hynny bydd y Rhannwr Cartref yn helpu o amgylch y tŷ, er enghraifft drwy goginio prydau, mynd ar negeseuon, mynd i siopa a bod yn gwmni.

Pwy sy’n Ddeiliad Tŷ?

Mae deiliad tŷ yn berchen ar ei gartref ei hun ond mae ganddo rai anghenion cymorth neu mae’n ynysig neu’n bryderus ynghylch byw ar ei ben ei hun.

Drwy fod yn Ddeiliad Tŷ, gallwch helpu Rhanwyr Cartref, sef un o’r canlynol fel arfer:

  • Myfyrwyr a gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol nad oes ganddynt lawer o incwm;
  • Pobl sydd ar waelod y rhestrau aros am dai cyngor neu sy’n byw mewn llety cyntedd.

Pwy sy’n Rhannwr Cartref?

Gallai Rhannwr Cartref fod yn fyfyriwr neu’n weithiwr gwasanaeth cyhoeddus nad yw’n gallu fforddio tŷ.
Drwy fod yn Rhannwr Cartref, gallwch helpu Deiliaid Tai, sef un o’r canlynol fel arfer:

  • Pobl sydd angen cymorth lefel isel
  • Pobl sy’n bryderus neu’n ynysig
  • Pobl sy’n anabl neu sydd angen cymorth i symud tuag at fyw’n annibynnol, neu barhau i wneud hynny
  • Gofalwyr i aelod o’r teulu sy’n ei chael hi’n anodd am eu bod yn ynysig neu’n ceisio cydbwyso dyletswyddau gwaith a gofa

Sut i wneud cais i fod yn Ddeiliad Tŷ neu’n Rhannwr Cartref?

I wneud cais i fod yn Ddeiliad Tŷ neu’n Rhannwr Cartref, dylech gysylltu â’r tîm drwy ffonio ni 01267 246890 neu drwy e-bost: Rhannucartref@sirgar.gov.uk