Rhannu bywydau

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/10/2019

Mae Rhannu Bywydau, a elwir weithiau gwasanaeth lleoli dedolion yn cynnig dewis i bobl y mae angen arnynt gymorth a/neu lety. Mae pobl sy'n derbyn gwasanaethau rhannu bywydau yn cael dewis o ran sut, lle a chyda phwy y maent yn dymuno treulio ychydig o amser neu fyw.

Mae'r Gwasanaeth Rhannu Bywydau yn wasanaeth sydd wedi’i strwythuro yn ofalus lle y caiff gofalwyr eu dethol, eu hyfforddi a’u cefnogi’n llawn. Mae bod yn ofalwr yn swydd lawn boddhad, ond mae hefyd yn swydd gyfrifol iawn. Dyna pam mae’r broses ddethol mor drylwyr. Bydd darpar ofalwyr yn derbyn ymweliad, byddant yn cael cyfweliad a disgwylir iddynt fynychu cwrs hyfforddiant a pharatoi.

Mae rhan o’r broses asesu yn cynnwys gwneud ceisiadau am eirda, archwiliad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol a geirda gan Feddyg Teulu. Er mai proses ffurfiol yw hon, mae’n angenrheidiol er mwyn diogelu’r oedolion sy’n derbyn y gwasanaeth. Hysbysir pob ymgeisydd am benderfyniadau ynghylch eu haddasrwydd neu fel arall.

Daw'r Gofalwyr o bob math o wahanol gefndiroedd. Mae rhai yn bobl sengl, mae gan rai deuluoedd a rhai heb deulu ac mae eraill wedi ymddeol. Rydym yn recriwtio pobl gyffredin sydd â’r amser, yr ymrwymiad a’r awydd gwirioneddol i helpu rhywun y mae angen arno gymorth a/neu ofal.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol ac nid yw’n ofynnol bod gennych unrhyw brofiad gwaith penodol.

Mae'n rhaid bod yn amyneddgar, yn hyblyg, yn gyson. Mae angen cartref sefydlog a pharodrwydd i ddysgu. Os ydych yn meddu ar y nodweddion hyn a’r math o gartref a allai fod yn addas i’w rannu gydag oedolyn agored i niwed, yna gallech fod yn ofalwr addas.

Lleoliadau hirdymor
Darperir llety ynghyd â chymorth a/neu ofal ar gyfer pobl sydd ag angen sefydlogrwydd a pharhad, ac sydd ag anghenion y gellir eu diwallu trwy fyw gyda theulu. Mae Lleoliadau Hirdymor yn para am flynyddoedd lawer ac yn caniatáu i bobl fwynhau cyfleoedd a phrofiadau sy'n rhan o fywyd teuluol a bywyd y cartref.

Lleoliadau tymor byr
Darperir llety ynghyd â chymorth a/neu ofal gan ofalwyr y gwasanaeth Lleoli Oedolion am gyfnod penodedig. Er enghraifft, gall rhywun fyw mewn Lleoliad Oedolion am flwyddyn i gynyddu ei hyder ar gyfer byw yn fwy annibynnol yn y dyfodol.

Seibiannau byr
Mae Gofalwyr y gwasanaeth Lleoli Oedolion yn darparu seibiannau wedi'u cynllunio ar gyfer defnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd, neu ar gyfer gofalwyr eraill. Gall defnyddwyr y gwasanaeth ddefnyddio seibiannau byr er mwyn profi ffordd wahanol o fyw neu i gael gwyliau.

Lleoliadau brys
Weithiau gall fod ar unigolyn angen llety, cymorth a/neu ofal ar fyr rybudd, o bosibl yn sgil salwch neu argyfwng teuluol. Fel arfer mae terfyn amser ar leoliadau brys ac maent yn rhai eithaf byr.

Gwasanaethau sesiynol a gwasanaethau dydd
Mae Gofalwyr y gwasanaeth Lleoli Oedolion yn darparu cymorth a/neu ofal yn eu cartrefi eu hunain, yn ystod y dydd, gyda'r hwyr neu ar y penwythnosau, ar sail sesiynol.

Ystyr Lleoli Oedolion yw darparu llety, cymorth a/neu ofal i oedolion agored i niwed yng nghartrefi gofalwyr cymeradwy y gwasanaeth lleoli oedolion.

Mae gofalwyr cymeradwy y gwasanaeth lleoli oedolion yn gallu helpu unigolion i ymgartrefu ar yr aelwyd ac yn darparu cymorth priodol am ffi y cytunwyd arni.

Yr hyn sy'n bwysig am Leoli Oedolion yn Sir Gaerfyrddin a Gorllewin Cymru yw bod pobl yn cael dewisiadau a rheolaeth dros eu bywydau a'r gwasanaethau y maent yn eu cael.

Golyga hyn y gofynnir i bobl, cyn eu bod yn mynd i aros gyda Gofalwyr, pa fath o gymorth sydd ei angen arnynt, beth sydd ei angen arnynt, a beth maent eisiau ei wneud.

Mae pob lleoliad yn cael ei seilio ar gytundeb rhwng y sawl sy'n derbyn y gwasanaeth a'r Gofalwr. Gall lleoliadau bara am gyfnod hir neu gyfnod byr; gall unigolyn fyw gyda Gofalwr yn barhaol neu ddod i aros am ddwy neu dair noson ar y tro, neu ymweld am awr neu ddwy yr wythnos yn unig.

Yn yr un modd, mae Gofalwyr y gwasanaeth Lleoli Oedolion hefyd yn cael dewis pwy maen nhw'n eu cefnogi, pryd a sut.