Hebrwng plant sy'n cymryd rhan mewn perfformiad neu weithgaredd

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/12/2020

Mae hebryngwr yn rhywun sydd wedi'i drwyddedu gan awdurdod lleol i sicrhau  gofal a goruchwyliaeth briodol o blentyn/blant tra byddant yn cymryd rhan mewn perfformiad neu weithgaredd. Prif flaenoriaeth yr hebryngwr bob amser yw budd pennaf y plant yn ei ofal, gan gynnwys eu hiechyd, eu llesiant a'u haddysg, drwy gydol y perfformiad neu'r gweithgaredd.  

Mae angen hebryngwr os yw rhiant neu athro/athrawes y plentyn/plant yn methu â goruchwylio'r plentyn/plant drwy gydol y perfformiad, yr ymarfer neu'r gweithgaredd. Yn unol â'r gyfraith mae'n rhaid i blant oedran ysgol, hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11, sy'n cymryd rhan mewn ymarfer, perfformiad neu weithgaredd fod yng nghwmni hebryngwr cofrestredig. Gall hebryngwr oruchwylio hyd at 12 plentyn ar y tro. Gall y perfformiadau hyn gynnwys unrhyw waith teledu, theatr, ffilm neu berfformiad amatur yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon neu waith modelu.

I gofrestru i fod yn hebryngwr bydd angen ichi wneud cais i'r awdurdod lleol lle'r ydych chi'n byw.  Mae'n rhaid i ddarpar hebryngwyr:

  • Cwblhau ffurflen gais hebryngwr gan atodi dau lun maint pasbort a chyfredol o'u hunain;
  • Darparu dau eirda;
  • Cwblhau cais am ddatgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) neu os yw'r ymgeisydd wedi tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru gan y DBS, rhoi caniatâd i archwilio’i statws (cyfrifoldeb eich cyflogwr yw prosesu'r cais DBS. Anfonir e-bost atoch gyda dolen i'ch ffurflen gais);
  • Mynychu cwrs hyfforddiant amddiffyn plant.

Byddwch yn cael trwydded sy'n ddilys am dair blynedd o'r dyddiad cyhoeddi. Caiff y drwydded ei chydnabod gan bob Awdurdod Lleol arall ac felly bydd yn fodd ichi weithio fel hebryngwr yn unrhyw ran o'r wlad.

Gwnewch gais i fod yn hebryngwr (.pdf)