Trwyddedu perfformiad plant

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/11/2017

Mae llawer o blant yn mwynhau perfformio, boed hynny mewn dramâu, ffilmiau, hysbysebion neu ar y teledu, ac mae eu rhieni’n mwynhau eu cefnogi. Fodd bynnag, mae cyfreithiau’n bodoli a luniwyd i ddiogelu lles plant ac atal pobl rhag eu hecsbloetio. (Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 a Rheoliadau (Perfformiadau) Plant 1968). Rhaid i’r Awdurdod Trwyddedu (yr Awdurdod Addysg Lleol) gael ei fodloni:

  • Na fydd addysg y plentyn yn dioddef
  • Na fydd ei iechyd yn dioddef
  • Bod lleoliad y perfformiad / yr ymarfer yn foddhaol
  • Y cedwir at amodau’r drwydded

Mae gan yr AALl y pŵer i wrthod trwydded os na chaiff ei fodloni ynghylch yr uchod.

Yn Sir Gaerfyrddin, yr Uned Lles Addysg sy’n gyfrifol am drwyddedu plant sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sy’n perfformio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd adloniant.

Gwnewch gais am drwydded perfformio i blant (.pdf)