Cronfa Cydlyniant Cymunedol

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/08/2022

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2022-23

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £1500) i helpu i greu cymunedau cydlynus.

Cydlyniant cymunedol yw'r broses sy'n gorfod digwydd i sicrhau bod gwahanol grwpiau o bobl yn cyd-dynnu'n dda yn yr ardal. Cymuned gydlynus yw ardal lle mae pobl o wahanol gefndiroedd yn rhannu perthnasoedd cadarnhaol, yn teimlo'n ddiogel yn y gymdogaeth, ac yn parchu ei gilydd a rhannu'r un gwerthoedd.

Bydd Cronfa Grantiau Bach Cydlyniant Cymunedol yn cefnogi prosiectau sy'n bodloni un o'r meysydd blaenoriaeth canlynol:

 • datblygu digwyddiadau/mannau diogel i ddod â phobl o bob rhan o wahanol gymunedau ynghyd, naill ai'n rhithwir neu'n wyneb yn wyneb. Gallai digwyddiadau hyrwyddo integreiddio, gan gynnwys cymunedau newydd fel ffoaduriaid o Wcráin/Syria/Afghanistan ac ati sydd wedi'u hadsefydlu. Gallai enghreifftiau o brosiectau gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd yn coginio gyda’i gilydd, grwpiau cerddoriaeth gymunedol ar gyfer pobl ifanc o wahanol genhedloedd, prosiectau celfyddydau cymunedol, dinasyddiaeth weithredol, digwyddiadau rhyng-ffydd, mentrau croesawu newydd-ddyfodiaid.
 • codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd neu ddigwyddiadau megis: Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb; Wythnos Rhyng-ffydd; Diwrnod Cofio'r Holocost; Diwrnod Rhyngwladol Anableddau; Mis Hanes Pobl Dduon ac ati
 • canolbwyntio ar Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb
 • ymgysylltu â grwpiau amrywiol i hyrwyddo cydlyniant cymunedol a lliniaru tensiynau cymunedol.
 • cefnogi cymunedau ag anghenion megis argyfwng costau byw (e.e. Coginio ar gyllideb, digwyddiadau gydag asiantaethau i roi cyngor ar gyllid ac ati)?

Hoffem annog ceisiadau i gynnal gweithgareddau i ddod â chymunedau at ei gilydd na fyddant fel arall byth yn dod i gyfarfod ar-lein neu (os yw'n briodol) yn bersonol – er enghraifft newydd-ddyfodiaid i gymdogaethau sy'n dod i adnabod pobl sydd wedi byw yn yr ardal ers amser maith, gan efeillio prosiectau â chymunedau eraill mewn gwahanol rannau o Gymru lle mae gan ardaloedd broffil amrywiaeth gwahanol , neu waith sy'n pontio'r cenedlaethau. Yn aml gellir gwneud hyn drwy drefnu gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol neu chwaraeon. Ond mae'n rhaid i'r gweithgareddau hyn hefyd gynnwys rhywfaint o 'weithgarwch ystyrlon' ychwanegol megis sgyrsiau, rhannu profiadau bywyd, dod i adnabod ei gilydd, neu ddarganfod beth sydd ganddynt yn gyffredin.

Cyhoeddusrwydd

Mae'n rhaid i ymgeiswyr gydnabod Llywodraeth Cymru fel cyllidwr eu prosiect ar unrhyw gyhoeddiad a chynnwys logos perthnasol.

Er mwyn cefnogi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo, gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno ffotograffau, lle rhoddwyd caniatâd, gyda'u hadroddiad monitro a gwerthuso diwedd prosiect. Byddwch yn ymwybodol ei bod yn ofynnol i bob rhiant/gofalwr lenwi ffurflen ganiatâd ffotograffiaeth i alluogi ffotograffau sy'n cynnwys plant a phobl ifanc sy'n rhan o brosiectau i gael eu defnyddio at ddibenion hyrwyddo. 

Ni fydd y rhaglen yn ariannu'r canlynol:

 • Cyllid ôl-weithredol ar gyfer prosiectau h.y. gwneud cais am brosiect a gynhaliwyd cyn y dyddiad ymgeisio.
 • Ceisiadau ar gyfer yr un prosiect flwyddyn ar ôl blwyddyn sydd wedi'i ariannu'n flaenorol.
 • Mwy nag un cais gan yr un grŵp cymunedol o fewn cyfnod o 12 mis.
 • Unigolion, gan na fyddent yn sefydliad cymwys.
 • Ni fyddai prosiectau sy'n cynnwys un unigolyn neu sydd o fudd i un unigolyn yn gymwys.
 • Prosiectau sy'n cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a/neu oedolion agored i niwed lle na all yr ymgeisydd ddangos bod gwiriadau addas neu gofnodion DBS ar waith.
 • Prosiectau lle nad oes gan sefydliadau yswiriant perthnasol. Mae'n rhaid i bob prosiect gael ei yswirio'n ddigonol, megis yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, a chyfrifoldeb sefydliadau yw sicrhau bod eu prosiect wedi'i yswirio'n briodol.
 • Prosiectau lle mae'r gweithgaredd yn hyrwyddo neu'n cefnogi cred mewn crefydd, athroniaeth neu blaid wleidyddol, neu'n darparu gwasanaethau ar sail cydymffurfiaeth â chrefydd, athroniaeth neu blaid wleidyddol.
 • Ceisiadau sy'n gofyn am gyfraniadau tuag at gyllid ar gyfer costau refeniw ar ffurf costau staffio parhaus o flwyddyn i flwyddyn, er y gellir ystyried rhai costau tymor byr i alluogi cychwyn prosiectau.
 • Costau adeiladu
 • Prosiectau sydd â chostau gweinyddol a/neu reoli uchel/anghymesur ac nad ydynt yn werth da am arian fel yr aseswyd gan y panel dyfarnu.

Bydd angen gwario'r cyllid hwn erbyn 28 Chwefror 2023. 

I wneud cais i'r gronfa, cwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd erbyn 30 Awst 2022.

Lawrlwytho