Cronfa Tlodi Bwyd

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/10/2020

Pwrpas y cyllid yw’r hyn a nodir yn y Cais Pontio'r UE o ran Mynd i'r Afael â Thlodi Bwyd a Rhoi Sylw i Ansicrwydd Bwyd. 

Mae'r gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau o 26 Hydref 2020 a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 5pm ar 30 Tachwedd 2020.

Amcan y cyllid yw gwella a chynyddu'r ddarpariaeth bresennol ar gyfer mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Sir Gaerfyrddin.   Cronfa gyfalaf yn unig yw'r cyllid i:

  • Gefnogi nifer gynyddol o bobl sy'n wynebu tlodi bwyd drwy ymestyn y ddarpariaeth bresennol o ran banc bwyd ar draws Sir Gaerfyrddin.
  • Rhoi cymorth i sefydliadau gael mynediad at gyflenwadau ychwanegol o fwyd o ansawdd uchel, eu storio a'u dosbarthu, gan gynnwys digon o fwyd dros ben, yn benodol rhagor o fwyd ffres, a chynyddu gallu'r sefydliadau i ddarparu bwyd maethlon o ansawdd uchel i'w cwsmeriaid. Gellir defnyddio'r cyllid mewn amrywiaeth o ffyrdd sy'n gweddu i ofynion y sefydliad, er enghraifft, ond heb fod yn gyfyngedig i: brynu oergelloedd, rhewgelloedd ac offer coginio, datblygu seilwaith i gynnwys cronfeydd data i wella atgyfeiriadau a llwybrau, cefnogi gwaith asiantaeth cydweithredol.
  • Byddai prosiectau megis caffis cymunedol, prosiectau tyfu, archfarchnadoedd cymdeithasol, siopau cymunedol (lleihau gwastraff bwyd drwy werthu stoc sy'n weddill) a rhannu sgiliau drwy ysgolion coginio symudol, yn cael eu hystyried.

Cysylltwch â'r Biwro i gofrestru eich prosiect a chyflwyno cais am Ffurflen Gais ffoniwch 01269 590216 neu anfon e-bost at biwro@sirgar.gov.uk.