Gwybodaeth i berchnogion tir

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/02/2018

Mae gennym gyfrifoldeb i "weithredu a diogelu’r” rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Mae tir berchnogion yn gyfrifol am sicrhau nad oes rhwystrau ar lwybrau neu nad ydynt yn mynd yn anhygyrch oherwydd eu gweithredoedd.

Prif gyfrifoldebau tir berchnogion yw:

  • Gofalu fod camfeydd a gatiau yn cael eu cadw mewn cyflwr da. Mae'n aml yn cynnig help llaw yma trwy wneud gwaith ar ran tir berchnogion, ond dylai tir berchnogion ofalu eu bod yn gwybod am eu cyfrifoldebau.
  • Clirio llystyfiant sy’n gordyfu a chreu rhwystr
  • Gofalu nad oes dim yn creu rhwystr ar lwybrau
  • Adfer llwybrau sy’n rhedeg ar draws caeau o fewn pythefnos i aredig a gofalu nad oes unrhyw gnydau’n tyfu ar lwybrau.
  • Peidio cadw tarw llaeth dros 10 mis oed mewn unrhyw gae y mae hawl tramwy cyhoeddus yn rhedeg trwyddo.
  • Peidio cadw tarw eidion dros 10 mis oed onid yw nghwmni gwartheg neu dreisiedi mewn unrhyw gae y mae hawl tramwy cyhoeddus yn rhedeg trwyddo.
  • Peidio gwneud unrhyw beth all atal aelodau’r cyhoedd rhag defnyddio hawl tramwy cyhoeddus.

Diogelu Eich Tir

Os yw’r cyhoedd yn gwneud defnydd rheolaidd o lwybr anffurfiol/anghofrestredig gall hynny olygu y caiff ei gydnabod yn hawl tramwy cyhoeddus swyddogol. Er mwyn atal hyn, mae angen ichi ddangos, ar yr adeg berthnasol, nad oeddech yn bwriadu i’r llwybr ddod yn hawl tramwy cyhoeddus.

Gellir defnyddio'r arfer o godi a chloi gatiau, arddangos rhybuddion, neu gau’r llwybr yn rheolaidd i ddangos ‘diffyg bwriad i gysegru'. Mae’r un peth yn wir am gyflwyno datganiad a chynllun i ofal y Cyngor Sir. Gall un cynllun a datganiad gwmpasu eich holl dir. Mae mwy o wybodaeth am sut i gyflwyno datganiad a chynllun o dan a.31(6) Deddf Priffyrdd 1980 trwy gysylltu â’r swyddfa Hawliau Tramwy Cyhoeddus.