Cwynion sŵn

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/11/2019

Mae ein tîm bychan o swyddogion sydd â chymwysterau arbenigol cydnabyddedig ym maes acwsteg a rheoli sŵn yn delio â rhyw 900 o gwynion ynghylch sŵn bob blwyddyn. Mae'r cwynion mwyaf cyffredin ynghylch sŵn yn cynnwys:

 • Gweithgareddau crefft cartref
 • Cŵn sy'n Cyfarth neu anifeiliaid swnllyd eraill
 • Ffermydd Gwynt
 • Prosesau masnachol neu ddiwydiannol
 • Safleoedd adeiladu / dymchwel
 • Tafarnau/clybiau neu fannau adloniant cyhoeddus eraill
 • Cerddoriaeth
 • Larymau byrgleriaid
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Hefyd mae rhai ffynonellau sŵn na ellir delio â nhw o dan ddeddfwriaeth, gan gynnwys:

 • Defnydd arferol o eiddo rhywun, e.e. peiriant golchi, fflysio toiledau, cerdded i fyny ac i lawr grisiau ac ati
 • Dadleuon / gweiddi / sgrechian
 • Sŵn traffig ar ffyrdd cyhoeddus
 • Cyfarth rhesymol gan gŵn
 • Plant yn chwarae

Nid oes lefel sefydlog sy'n golygu bod sŵn yn mynd yn niwsans statudol, fel y diffinnir gan a.79 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Rhaid rhoi ystyriaeth i nifer o ffactorau, megis pryd mae'r sŵn yn digwydd, hyd y sŵn, angenrheidrwydd y sŵn, lefelau sŵn, natur yr ardal ac ati. 

Cyflwyno cwyn ynghylch sŵn