Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/01/2021

Mae ein wardeiniaid cŵn yn gyfrifol am ddal cŵn strae, ac yn aml gwnânt hynny o ganlyniad i alwadau gan y cyhoedd neu wrth fod ar batrôl yn y sir. Bydd cŵn strae yn cael eu cadw mewn cynelau a'u harchwilio gan filfeddyg os bydd angen.

Caiff cŵn sy'n gwisgo coleri a thagiau mewn lleoedd cyhoeddus, sy'n rheidrwydd cyfreithiol o dan Orchymyn Rheoli Cŵn 1992, eu dychwelyd i'w perchnogion yn rhad ac am ddim am y tro cyntaf yn unig os yw'r warden cŵn yn dod o hyd i'r ci a bod modd cysylltu â'r perchennog ar unwaith. Os ydym yn methu â chysylltu â pherchennog y ci, caiff y ci ei locio a bydd ffi ryddhau mewn grym.

Os bydd eich ci wedi cael ei ddal, bydd yn cael ei gadw yn Greenfield Kennels, Pantlasau Road, Llangyfelach, Abertawe, 01792 771839 (oriau agor - 9am tan 5pm, saith diwrnod yr wythnos).

Cysylltwch â ni neu ffoniwch y cynelau'n uniongyrchol a fydd yn rhoi gwybod ichi a yw eich ci wedi cael ei locio. £80.00 am y diwrnod cyntaf, neu ran o ddiwrnod, o gronni a £ 15.00 y dydd ar ôl hynny tan ddydd 9.

Gwneud taliad:

  • Talu dros y ffôn: 01267 234567
  • Talu'n bersonol: Ymweld ag un o'n desgiau arian yn eich Hwb lleol

Pan fyddwch wedi talu, byddwch yn cael derbynneb y mae'n rhaid ei chyflwyno yn y cynelau pan fyddwch yn casglu eich ci. Rhaid i'r ci gael ei gasglu erbyn 5pm. Ar ôl saith diwrnod clir, ceisir dod o hyd i gartref newydd ar gyfer cŵn sydd heb gael eu hawlio. Mae gennym bolisi i beidio â dinistrio'r cŵn.

Mae nifer o gamau syml y gallwch chi eu cymryd er mwyn sicrhau os yw eich ci ar goll y bydd yn cael ei ddychwelyd ichi gyda chyn lleied o oedi a chyn lleied o drawma â phosibl. Sicrhewch fod gan eich ci labed enw sy'n dangos eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn. Mae hyn yn rheidrwydd cyfreithiol - Deddf Rheoli Cŵn 1992.

Bellach mae’n ofynnol yn gyfreithiol yn unol â Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 ichi sicrhau bod microsglodyn gan eich ci.

Caiff sglodyn maint darn o reis ei osod dan groen y ci. Mae’r sglodyn yn cario rhif gwybodaeth arbennig sy’n ei gysylltu â manylion y perchennog.

Mae sganwyr gan wardeiniaid cŵn, milfeddygon, cenelau ac eraill. Os bydd y ci’n mynd ar goll, gellir ei sganio a chysylltu â’r perchennog yn syth. Rhaid i gŵn bod yn 12 wythnos oed neu mwy ac wedi eu brechu yn llawn.

Os ydych chi'n poeni am gi strae neu ar goll yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib.

Rhoi gwybod am gi strae neu ar goll